DVOŘÁČEK, J. Oběžný regálový zásobník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student se ve své práci zabývá řešením oběžného regálového zásobníku. V práci je vcelku logicky uspořádáno řešení návrhů, a to především kinematiky pohybu a dimenzování pohonu. Práce má dobrou kvalitu textového zpracování, kde autor dostatečně dokládá citace na zdroje. Grafická úprava obsahuje kvalitní schémata i modely. Bakalářská práce je z hlediska zpracování na velmi dobré úrovni a až na některé nedostatky je hodnotná a kvalitní. Některé nedostatky jsou vážnějšího rázu, jako na str. 4 volba menšího počtu zubů než je obvyklé pro řetězový převod tohoto typu. Dále na str. 20 úpravou počtu zubů (zaokrouhlením) nezapočítal i upravený převodový poměr. Studentu se zdařila koncepce celého zásobníku, a to i v detailech jako uchycení kazet s materiálem v nosném řetězu. Autor se v textu vyjadřuje technicky a ve své práci prokázal znalosti získané studiem na vysoké škole.Výkresovou část práce má úplnou dle zadání a vcelku zdařilou. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Škopán, Miroslav

Předložená bakalářská práce je členěna vcelku logicky a přehledně. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí získaných v průběhu svého studia, tak i znalostí, které musel získat samostudiem. Práce obsahuje konstrukční návrh oběžného regálového zásobníku včetně pevnostních i kapacitních výpočtů a návrhu pohonů. Součástí práce je i výkresová dokumentace - sestava zařízení a podsestava pohonu.V práci se však p. Dvořáček nevyhnul několika drobným chybám, zejména věcného charakteru: - počet zubů na řetězovém kole 6 je příliš nízký - je vhodný pouze pro ruční pohony, - v rovnici 4.1 je chybná úvaha - při výpočtu odporů na zvedání je započtena i hmotnost kazet, které však ve vratné větvi odpory k jejich zvedání eliminují, - v rovnici 8.24 není zahrnuto MSZ (z rov. 8.21). Po započtení bude při rozběhu překročen jmenovitý moment motoru (nerov. 8.25) - chybně provedená kontrola pera na otlačení (rov. 9.7) K výkresové dokumentaci nemám připomínek. Předložená práce má i přes některé drobné chyby celkově velmi solidní úroveň a je plně v souladu se zadáním. Jan Dvořáček ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28961