SPURNÁ, I. Mikrobiologie masa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Omelková, Jiřina

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Studium literatury a její zpracování D
Využití poznatků z literatury D
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace C
Využívání konzultací při řešení práce C
Celkový přístup k řešení úkolů C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ing.Dana Flodrová, Ph.D.

Předložená práce se zaměřuje na mikrobiologickou kontaminaci masa vybranými mikroorganismy a porovnáním jejich počtu v závislosti na ročním období. Diplomová práce je sepsaná stručně, výstižně a experimentální část odpovídá zadaným cílům práce. Jednotlivé výsledky kultivací jsou shrnuty do přehledných tabulek a závěry práce potvrzují získané experimentálními výsledky. K předložené diplomové práci nemám žádné závažnější připomínky. Na základě experimentální práce a celkovou úroveň zpracování doporučuji diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji "výborně - A"

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 16546