ŠTĚPÁNKOVÁ, E. Studium světlostálosti barevných fotografií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Dzik, Petr

Kladně hodnotím aktivní a svědomitý přístup studentky k řešení zadaných úkolů. Autorka prokázala schopnost samostatného studia literárních zdrojů jakož i samostatné experimentální práce a vyhodnocení jejích výsledků. Autorka také prokázala své dovednosti při zpracování získaných výsledků a vlastní tvorbě písemné podoby práce. Práce je pozoruhodná časovým rozsahem provedeného dlouhodobého experimentu. Získané výsledky jsou vysoce hodnotné a mohou výborně posloužit pro orientaci na současném chaotickém trhu služeb zabývajících se výrobou fotografií.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Reháková, Milena

Predkladaná diplomová práca je vypracovaná na vysokej úrovni po stránke odbornej i formálnej. Mám niekoľko pripomienok k časti Výsledky a diskusia: Pri spracovaní nameraných výsledkov by som prijala uvedenie vizualizácie objemu gamutu na začiatku a v maximálnom čase starnutia aspoň u vybraných vzoriek. V experimente bolo sledovaných 15 vzoriek, vyhotovených na rôznych materiáloch a rôznymi technikami. V diskusii by bolo vhodné uviesť porovnanie svetlostálosti jednotlivých vzoriek - aspoň vzájomne medzi vzorkami jednotlivých skupín (spotrebiteľský inkjet, profesionálny inkjet…). Z uvedeného vyplývajú otázky:

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 23845