STRECKER, Z. Vzdálené monitorování motorových vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, Zdeněk

Student vypracoval diplomovou práci zaměřenou na monitorování pohybu a lokalizaci motorových vozidel a jejich zabezpečení před zcizením. Student navrhnul technické řešení lokalizace automobilu v prostoru při využití GPS a dále bezdrátový přenos informací mezi majitelem a automobilem přes bezdrátovou síť GSM pomocí SMS zpráv. Hlavními kritérii při konstrukci byly minimální spotřeba z důvodu dlouhodobé činnosti při napájení z baterie a dále co nejnižší pořizovací náklady. Student zvolil správný technický postup, provedl návrh elektroniky, její realizaci a oživení. Vše vybavil nebytným programovým vybavení. Student pracoval samostatně a svědomitě a splnil požadavky zadání diplomové práce. Předložená diplomová práce i technické řešení je na vysoké úrovni. Student pracoval převážně samostatně a konzultace využíval jen ke směrování řešení. Technické problémy řešil samostatně a efektivně. Textová část práce je na dobré úrovni z gramatického i technického hlediska. Studen projevil všechny potřebné předpoklady pro samostatnou technickou činnost a jeho znalosti styl práce odpovídá požadavků na velmi dobrého inženýra.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Fiedler, Petr

Práce si klade za cíl navrhnout a realizovat nenákladný autoalarm pro osobní vozidlo. V autor poměrně dobře definuje řešenou problematiku, provedená rozhodnutí i vlastí návrh elektronických obvodů. Je nutné vyzdvihnotu, že autor sobře pracoval s katalogovými listy a aplikačními poznámkami a vlastní návrh elektroniky je tak velmi dobře zdokumentován. Je nutné pochválit, že v závěru autor ke svému dílu přistupuje objektivně a poměrně kriticky hodnotí spolehlivost vytvořeného prototypu. Z práce však není příliš zřejmé, zda si je vědom toho, že elektronika určená pro montáž do vozidla musí být mimořádně odolná nejen z hlediska vibrací, ale také z hlediska cyklického namáhání střídáním teplot a následných dilatací komponent, působení vlhkosti a rizika kondenzace vzdušné vlhkosti, případně také přítomnosti přepětí v palubní síti. Autor se rozhodl detekovat neoprávněnou manipulaci s vozidlem pomocí prahování výstupu z akcelerometru. Domnívám se, že v zájmu minimalizace falešných alarmlů by bylo vhodné zvážit možnost implementace digitálního filtru namísto prostého prahování, neboť prahováním bude extrémně obtížné eliminovat takové zdroje falešných poplachů jakými jsou nárazový vítr, těsný průjezd vozidel a přitom zachovat citlivost dostatečnou pro detekci pokusu o vniknutí do vozidla. Kromě výše uvedeného bych práci vytknul, že autor v závěru píše, že zvolil citlivost zařízení "200", není však uvedeno jaký fyzikální rozměr nebo význam tato hodnota má (procenta, milivolty, tisíciny G). Dalším, tentokrát spíše formálním nedostatkem je občasné používání výrazů jako "datasheet" namísto katalogový list, atd. Na druhou stranu je potřeba vyzdvihnout skutečně nadprůměrné zdokumentování práce i objektivní zhodnocení dosažených výsledků (například změření účinnosti navrženého spínaného zdroje, změření zvlnění výstupu zdroje, atd.). Autor v práci na jednu stranu ukázal, že před zahájením práce neměl zkušenosti s návrhem automobilové elektroniky, na druhou stranu svým poctivým přístupem jasně prokázal výborné inženýrské schopnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce B 42/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 22316