BLAŽKOVÁ, M. Hodnocení degradace inkoustového tisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Michal

Během práce se diplomantka detailně obeznámila s technikami měření UV-VIS spekter, měření barev odrazovým spektrofotometrem, s technikou tvorby tenkých vrstev PVAL na papírovém nosiči a zařízením pro urychlené stárnutí. Diplomantka se věnovala laboratorní práci již od 4. ročníku. Naměřená data zcela samostatně zpracovávala a vyhodnocovala. Všechny experimentální práce vykonávala diplomantka pečlivě, prokázala schopnost samostatně pracovat na zadaném úkolu a efektivně využít pracovní čas.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čeppan, Michal

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A str. 29 - Aký je rozdiel medzi jasom a mernou svetlosťou?
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 2661