HARKABUSOVÁ, V. Sledování forem arsenu v potravinách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Vitoulová, Eva

Diplomová práce Mgr. Veroniky Harkabusové je velmi přehledně zpracována. Studentka prokázala, že dovede pracovat s odbornou knižní a časopiseckou literaturou a dokáže vybrat vhodné informace týkající se studované problematiky. Při řešení experimentální části práce postupovala studentka poměřně samostatně a zvládla instrumentálně složitou přístrojovou techniku, založenou na spojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie a atomové fluorescenční spektrometrie s generací hydridů. Práce je také na dobré stylistické a grafické úrovni. Na základě posouzení diplomové práce mohu konstatovat, že autorka splnila vytyčené cíle. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrstka, Miroslav

Výborná práce s přehledným logickým členěním a jasně formulovanými výsledky. Úroveň jazykového zpracování a formální úroveň jsou vynikající. Jako oponent mám jedinou vážnější výhradu a tou je absence diskuse.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 2622