JELÉNKOVÁ, Z. Stanovení aktivních látek v medu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Márová, Ivana

Téma předložené diplomové práce bylo zadáno na základě vlastního návrhu studentky a jejího zájmu o problematiku analýzy aktivních látek v medu. Komplexní screeningová srovnávací studie zaměřená na analýzu 16 vzorků medů různého původu a několika dalších typů včelařských produktů vyžadovala zvládnutí řady moderních separačních a analytických technik a vyžadovala i značný přehled o výrobě a způsobu zpracování medu. Studentka v průběhu řešení časově i techniky náročné práce projevila vysokou míru samostatnosti, řadu podnětů a nápadů i výbornou organizaci práce. Zadání práce bylo nejen splněno, ale i rozšířeno o analýzu 5-HMF jako markeru způsobu zpracování medu. Průběžně byly studovány dostupné literární zdroje a získané poznatky byly vhodně aplikovány a využívány k řešení práce. Výsledky rozsáhlé studie byly interpretovány samostatně a s tvůrčím přístupem. Závěry práce byly formulovány jasně a přehledně, v souladu se získanými výsledky a přiměřeně zobecněny. Celkovým výstupem práce je kvalitně zpracovaná komplexní screeningová srovnávací studie s originálními výsledky, která představuje základ pro další navazující práce. Dílčí výsledky byly přijaty k prezentaci na vybraných mezinárodních konferencích. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kubešová,, Jitka

Práce je vypracována srozumitelně a splňuje požadavky zadání. Přesto mám pár připomínek: - Literární rešerše je příliš rozsáhlá, myslím si, že není nutné tak podrobně popisovat postup včelaření. - Není vhodné psát "moderní metody" pokud se cituje literatura z roku 1980. - Nepřehledné je členění kapitol do páté úrovně (str. 27). - Chybí seznam zkratek. Otázky: 1) Proč se připravovala směs medu, propolisu a mateří kašičky? 2) Čím si vysvětlujete odlišný obsah flavonoidů ve vzorcích řepkového medu? 3) Proč si myslíte, že není vhodné analyzovat majoritní látky metodou LC/MS?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 2629