VAVRYSOVÁ, A. Produkce karotenoidů kvasinkami rodu Cystofilobasidium [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Márová, Ivana

Práce byla zaměřena na studium produkce beta-karotenu dosud málo prostudovanými kvasinkami rodu Cystofilobasidium a dále na možnosti regulace produkce biomasy a pigmentů pomocí exogenního stresu a vlivu těžkých kovů. Součástí práce byla i analýza a charakterizace chromozomální DNA kvasinek. Studentka přistupovala k časově náročné experimentální práci velmi zodpovědně, samostatně a s potřebnou dávkou laboratorní zručnosti. Zvládla řadu metod od kultivačních technik přes mikroskopické techniky, spektrofotometrii, chromatografické techniky až k izolaci a analýze DNA metodou pulsní elektroforézy. Výsledky experimentů samostatně zpracovala a vyhodnotila ve srovnání s dostupnými literárními údaji. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji celkovou známkou "výborně" (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kočí, Radka

Předložená práce bakalářky Aleny Vavrysové je zaměřena na regulaci produkce karotenoidů a biotechnologickou aplikaci kvasinek rodu Cystofilobasidium, které nejsou v průmyslu tradičně využívány. Diplomová práce je zpracována na 92 stranách s tradičním členěním na teoretickou část, cíl práce, experimentální a výsledkovou část následované rozsáhlou diskusí a závěry. Z práce vyplývá, že diplomantka musela zvládnout řadu obtížných a časově náročných technik, a tak prokázat svoji samostatnost, zručnost a schopnost organizace práce v laboratoři. Stylisticky a graficky je práce nadstandardní, celkový dojem však trochu kazí některé formální nepřesnosti - jedná se např. o chybějící citace u některých obrázků (str. 12, 13, 25, 30), o nedodržení pořadí citací (str. 16, 18) - některé literární zdroje ze seznamu dokonce nebyly v práci vůbec použity (např. citace č. 16, 17, 18), o nepřesné odkazy na obrázky (str. 14, 15, 16, 43-45) a především neplatné odkazy ve výsledkové části na kapitoly (někdy i neexistující jako kap. 4.7.2) popisující metody v experimentální části (str. 43, 46, 49). K práci mám tyto dotazy: 1) na str. 37 uvádíte: Složení obou inokulačních medií i produkčního média pro kultivace kvasinek bylo shodné. Z tabulky 1 to však nevyplývá, jelikož inokulum mělo obsahovat přídavek kvasničného autolyzátu, kdežto v produkčním médiu tato složka chyběla. Vysvětlíte funkci kvasničného autolyzátu v inokulačních médiích a osvětlíte, zda byl či nebyl do médií přidáván? 2) str. 38, kap. 4.2.3.: Proč na izolaci a analýzu DNA za optimálních podmínek a stresových podmínek bylo použito rozdílné množství biomasy? 3) str.43-45: Popisujete morfologii vybraných kmenů kvasinek - v které růstové fázi buněk byly preparáty připravovány? Nezdá se Vám, že na snímcích s kvasinkami rodu Rhodotorula se buňky vlastně dělí (komentujete formování řetízků…)? Všechny tyto připomínky a dotazy nikterak nesnižují úroveň předložené diplomové práce. Především hodnotné experimentální výstupy jsou velkým přínosem pro navazující studie, které jistě budou obsahovat i kultivace rodu Cystofilobasidium v poloprovozních podmínkách. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím "výborně (A)".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 16560