STAREČKOVÁ, T. Sledování metabolických změn karotenogenních kvasinek v závislosti na podmínkách kultivace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Márová, Ivana

Téma předložené diplomové práce bylo zadáno v návaznosti na experimentálně zaměřenou bakalářskou práci. Cílem bylo zpracování komplexní srovnávací studie zaměřené na možnosti regulae produkce průmyslových pigmentů a obohacené biomasy u několika zástupců různých rodů karotenogenních kvasinek. Obtížná práce souběžně hodnotíctí parametry na úrovni genomu, proteomu a metabolomu vyžadovala zvládnutí řady moderních separačních a analytických metod i kultivačních technik. Studentka v průběhu řešení práce projevila vysokou míru samostatnosti, výbornou organizaci práce a zájem o řešenou problematiku. Zadání práce bylo i přes značnou náročnost zcela splněno. Průběžně byla zpracována literární rešerše a získané poznatky byly vhodně aplikovány a využívány k řešení práce. Výsledky rozsáhlé studie byly interpretovány v souladu s dostupnými literárními údaji, s dostatečnou mírou invence a tvůrčího přístupu. Závěry práce byly formulovány stručně, jasně a přehledně, v souladu s výsledky a s přiměřenou mírou zobecnění. Celkovým výstupem práce je kvalitně zpracovaná komplexní srovnávací studie s originálními výsledky, z nichž část již byla prezentována či přijata k prezentaci na mezinárodních konferencích a v odborném tisku. Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Breierová, Emília

Kap.5.1. Ako si vysvetľujete dvojstupňový nárast biomasy s predĺžením stacionárnej fázy rastu u kmeňa R. rubra napriek tomu, že kultúry boli kultivované na jedinom zdroji uhlíka a to glukóze. Kap. 5.3. Je možné hovoriť o určitej charakteristickej schéme odpovede kultúry na vonkajší stres v závislosti na rode alebo druhu kvasinkových kultúr? Dá sa vplyvom stresu stimulovať produkcia karotenových pigmentov súčasne so produkciou ergosterolu? Kap. 5.4. Vplyvom NaCl a H2O2 ako stresového faktora dochádza k rôznym zmenám expresie proteínových spotov. Je možné nájsť určitú závislosť medzi kvasinkovými druhmi a jednotlivými stresovými faktormi?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 2631