KAUPA, P. Počítačový model tranzistoru FET [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Raida, Zbyněk

Úkolem studenta bylo vytvořit v programu COMSOL Multiphysics numerický model polem řízeného tranzistoru. Model měl být doplněn vhodnou optimalizační rutinou, která by parametry tranzistoru měnila tak, aby bylo dosaženos shody charakteristik modelu tranzistoru s vybraným tranzistorem reálným. Popsaného cíle bylo dosaženo, nicméně ověření funkčnosti modelu a porovnání charakteristik mohlo být pečlivější. Proti formálnímu zpracování práce nemám výhrady. Aktivita studenta během semestru nebyla příliš vysoká. Student pracoval jen se základní literaturou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 11/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Pokorný, Michal

Student se v této práci zabýval makroskopickým modelem toku a difůze nosičů náboje v elektrostatickém poli, který využil pro analýzu polem řízeného tranzistoru. Popis vytvořeného modelu tranzistoru není v práci uveden. V praktické části byla použita metoda roje částic k optimalizaci výstupní charakteristiky tranzistoru. Tuto část student nedostatečně dokumentuje pouze úseky zdrojového kódu a heslovitými komentáři. Po formální stránce je práce zpracována dobře, s drobným výskytem překlepů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce F 20/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 22300