SLOVÁKOVÁ, K. Studium ochranných vlastností fóliových a nánosovaných materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Obšel, Vladimír

Diplomantka Kristína Slováková přistoupila k řešení zadaného tématu odpovědně. Po prostudování zadané literatury a provedené literární rešerši si vytýčila rozsah práce a zpracovala předběžnou studii věnovanou problematice permeace škodlivin polymerními materiály, konstrukci permeačních zařízení a detekci pronikajících škodlivin. Na základě získaných poznatků vybrala po konsultaci s vedoucím diplomové práce vhodnou metodu zkoušení odolnosti polymerních materiálů vůči permeaci toxických látek, provedla výběr škodlivin a materiálů pro zkoušení ve statických podmínkách a nastudovala metodiku PIEZOTEST používanou pro měření permeace toxických látek polymerními materiály na VTÚO Brno. Jak přípravné práce tak experimentální část prováděla v potřebném rozsahu. samostatně a svědomitě a lze ocenit i dobrou pracovní morálku. Na velmi dobré úrovni zvládla nejen teoretické, ale i praktické a experimentální části práce, včetně přípravy vzorků, metodických postupů i vyhodnocení dosažených výsledků s využitím permeačního kalkulátoru NIOSH v souladu se standardy ASTM 739 a ČSN EN ISO 6529.. Vlastní práce je vyvážená jak z hlediska teorie tak z hlediska experimentálního. Množství experimentálních výsledků je dostatečné a jejich interpretace je správná a je v souladu s teoretickými předpoklady. Diplomantka Kristína Slováková pracovala po celou dobu samostatně, avšak respektovala připomínky a náměty vedoucího diplomové práce i dalších odborných a pedagogických pracovníků s nimiž konsultovala řešené problémy. V předložené práci dobře presentuje získané údaje i možnosti jejich praktického využití. Závěr Diplomantka Kristína Slováková předložením diplomové práce splnila včas a v požadovaném rozsahu zadání diplomové práce. Výsledkem její práce jsou nové poznatky o odolnosti vybraných polymerních materiálů vůči permeaci průmyslových škodlivin a jejich možném využití pro ochranu obyvatelstva při průmyslových haváriích nebo jiných podobných situacích. Prokázala tím schopnost samostatného řešení složitých úkolů na dobré odborné úrovni odpovídající dosaženému stupni vzdělání a absolventské praxe. Doporučuji proto její práci klasifikovat stupněm výborně (A). Otázky: 1. Jaké jsou základní typy bariérových materiálů a vysvětlete jejich funkci v ochraně povrchu těla. 2. Popište průběh permeace toxických látek neporézní polymerní polymerné matricí a vysvětlete jaká kritéria musí splňovat, aby mohla být považována za bariérový materiál. 3. Vysvětlete princip použité testovací metody a popište její hlavní výhody.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Friedl, Zdeněk

Práce představuje aktuální zpracování problematiky ochranných vlastností bariérových materiálů používaných na ochranu těla a různých materiálů. Během řešení byla získána obsáhlá experimentální data, jejichž vyhodnocení je sice správné, avšak příliš stručné (diskuse pouze 1,5 strany). Jako zdroj literatury je často používána webová encyklopedie Wikipedie, kterou nelze akceptovat jako zdroj relevantních informací pro práce vědeckého typu. Celkově hodnotím práci známkou "velmi dobře/B" a doporučuji ji k obhajobě na ÚCHTOŽP FCH VUT v Brně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 16552