MELUŠOVÁ, S. Studium produkce polyhydroxybutyrátu u bakterií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Márová, Ivana

Exprimentálně i metodicky rozsáhlá práce byla zaměřena na studium možností regulace produkce polyhydroxybutyrátu - zásobního substrátu bakterií. U několika druhů bakterií byly testovány různé podmínky kultivace, stresové faktory a další regulační možnosti. Dále byly optimalizovány metody stanovení PHB a též řada dílčích metod k charakterizaci růstových podmínek, analýzy obsahových složek syrovátky jakožto substrátu a pod. V rámci práce bylo tedy nutné zvládnout komplex metod od kultivačních technik přes spektrofotometrické a chromatografické metody typu HPLC a GC/MS. Studentka přistupovala k práci se zájmem, cílevědomě a s potřebnou dávou samostatnosti při experimentální práci i při vyhodnocení výsledků. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím celkovou známkou "výborně" (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Babák, Libor

Diplomová práce Bc. Soni Melušové řeší problém biosyntézy PHB pomocí různých bakteriálních kmenů a různých kultivačních podmínek. Teoretická část DP poskytuje přehled aktuálního stavu studované problematiky, jeví se mi však poněkud stručná (pouze 10 stran). Experimentální a výsledková část je naopak velmi obsáhlá, což nasvědčuje provedení mnoha experimentů s řadou kvalitativních i kvantitativních výstupů. Výsledky jsou zpracovány přehledně a detailně diskutovány. Řada z nich by mohla být přínosem i při komerčních výrobách PHB. Počet literárních odkazů je 30, což považuji za odpovídající počet významu práce. Z celkového pohledu v prácí shledávám pouze drobné nedostatky, jako např.: - nerespektování jednotek SI (str. 23: 150 rpm, str. 29: 0,1M kys.sírová aj.) - neúplný seznam zkratek a symbolů (chybí např. FID, aj.) - veličina vynášená na osu x u některých grafů, např. obr.8, je označena jako "wavelength", v české práci by měl být užit spíše termín "vlnová délka" - regresní přímky u kalibračních závislostí, např. grafy 3,4,5 mají posunutí rovno nule, což se mi zdá velmi nepravděpodobné - v grafu 8 píše diplomantka, že není vidět lag-fáze, já však nevidím ani exponenciální fázi v důsledku pozdního zahájení analýz - v tabulkách 40-42 není u plochy píku uvedena jednotka - uvádění chyby jako plus minus 0,00 (tab. 17 předposl.řádek) není správné I před uvedené nedostatky však posuzovaná závěrečná práce splňuje nároky kladené na DP na FCH VUT v Brně, přináší řadu zajímavých výsledků a vzhledem k tomu, že bylo dosaženo vytyčených cílů, ji doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm "výborně (A)".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 16558