KOCIÁN, O. Návrh bioplynové stanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Houdková, Lucie

Student se ve své diplomové práci zaměřil na návrh bioplynové stanice. Samostatně vyhodnotil dostupný materiál a navrhl technologii k jeho zpracování. Provedl rovněž ekonomické vyhodnocení provozu bioplynové stanice. Student pracoval samostatně a iniciativně. Práce je zpracovaná přehledně, na dobré grafické i stylistické úrovni. Dílčí části práce budou využity v řešení projektu 2B08048 - Odpady jako surovina a zdroje energie.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pěček, Jan

Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem bioplynové stanice na zpracování BRKO z VUT Brno a přilehlých příměstských částí Žebětín a Troubsko. V úvodní části je popsána teorie tvorby bioplynu, suroviny vhodné pro anaerobní fermentaci, jejich sběr, svoz a použitá svozová technika. V další části jsou popsány konkrétní bioplynové stanice jak na zemědělské cíleně pěstované plodiny, tak i bioplynové stanice zpracovávající ostatní biomasu metodou mokré fermentace. Popis technologie jednotlivých BPS je vhodně doplněn schématy, náčrty, popisem i fotodokumentací jednotlivých zařízení. Hlavní částí DP je návrh BPS na zpracování BRKO suchou fermentací a její ekonomické zhodnocení. Tato část je rovněž doplněna řadou názorných obrázků. Ekonomické hodnocení provozu BPS je optimistické. Pokud se provozovatel obrátí na obyvatele s žádostí o třídění BRKO nelze počítat s poplatky. Dílčí připomínky: V DP se neužívají slengové výrazy např. fementor se „krmí“ viz str. 36, „bezpečnostní odfukovač“ = kapalinová pojistka (obr. 32). V práci jsou drobné překlepy a u tabulek v kapitole 5 není jednotný styl. Výkupní cena el. energie dle ERU je pro ostatní BPS 3 550 Kč/MWh. Výkupní cena 4 120 Kč/MWh je pro BPS s cíleně pěstovanou biomasou. Náklady na obsluhu BPS vyčíslené 50 000 Kč/měsíc jsou nedostatečné, bereme-li v úvahu třídění bioodpadu, provoz kompostárny včetně obsluhy pytlovací linky. Fond pracovní doby se volí 8000 hodin/rok. Zbytek revize servisní prohlídky, plánované odstávky. Cílem je maximální využití bioplynu. Volbou kogenerační jednotky Cento T180 SP Bio se spotřebou 71,5 Nm3/hod vzniká přebytek bioplynu cca 16,5 Nm3/hod. Doporučuji KJ Cento T300 SP Bio. Při řešení dezodorizace je nutno specifikovat místa s trvalou a občasnou obsluhou a z toho plynoucí požadovanou výměnu vzduchu. Při šestinásobné výměně vzduchu za hodinu nutno v zimních měsících řešit ohřev přívodního vzduchu. Přes výše uvedené dílčí připomínky považuji předloženou diplomovou práci za dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 19651