SOBOTKA, M. Řízení rizik projektu v konkrétní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Adamec, Vladimír

Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jiří Koukal, MSc., MBA

Předložená práce je zaměřena na řešení reálného problému, jehož volbu považuji za správnou. Samotné téma je poměrně široké, neboť obsahuje jak strategickou část, tak celou řadu analytických nástrojů a určitou formu zobecnění. Svojí strukturou odpovídá diplomová práce plně tomuto typu materiálů. Samotné zpracování je vyvážené, obsahuje jak analytickou, tak návrhovou část. Z formálního hlediska je práce dobře a logicky strukturována. Cíle práce jsou naplněny beze zbytku. Návrh snížení rizik daného projektu odpovídá analýzám shrnutých do SWOT. Závěry a doporučení, která jsou v této práci zmíněna mohou být praktickým návodem pro management společnosti jak řešit řízení rizik nejen v tomto konkrétním případě. Autor zde dokazuje své analytické schopnosti a hluboké znalosti dané problematiky a trhu, ve kterém může být projekt realizován. Dokáže své myšlenky prezentovat a sumarizovat v poměrně snadno pochopitelné podobě. Celkové zhodnocení práce je velice pozitivní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108557