REKTOŘÍK, J. Vnější rizika subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Skalická, Petra

Student prokázal schopnost samostatné odborné práce. Při zpracování tématu důsledně studoval související literaturu, používal různé metody za účelem nalezení optimálních nástrojů pro dosažení stanoveného cíle práce. Svou aktivitou a podnětným přístupem k řešení problému, který sám analyzoval a identifikoval, dospěl k přínosnému a relevantnímu návrhu řešení problematické situace v praxi. Samostatně vymyslel a navrhl vhodný nástroj pro vedoucí zaměstnance, kteří pracují s riziky. Nástroj, konkrétně check list (kontrolní seznam) pro určování vnějších rizik je pomůckou, která má potenciál v praxi snížit či eliminovat nedostatečné řízení tzv. vnějších rizik. Pomůcka je univerzálním nástrojem, je přehledná, srozumitelná a snadno ji lze používat. Oceňuji, že student prokázal využití teoretických poznatků v praxi, oceňuji též schopnost jeho kritického myšlení, odhalení problematických oblastí v praxi, zájem o praxi a schopnost provádět různé druhy analýz, zakončené validním vyhodnocením dopadů těchto analýz a návrhem řešení zjištěných problémů v reálných podmínkách konkrétní státní instituce. V neposlední řadě vítám zájem o natolik specifickou oblast, kterou je kritická infrastruktura státu a řízení rizik, které přispívá k zefektivnění ochrany prvků této infrastruktury. Stanoveného cíle práce bylo dosaženo. Práce má potenciál pro další výzkum i praxi, jak autor sám uvádí, čímž její hodnota nabývá na významu. V práci byly dle mého názoru správně použity vhodné metody, různého charakteru. Výstupy práce lze jednoznačně identifikovat, nadto jsou přínosné a použitelné v praxi či v dalším výzkumu. Otázky k obhajobě: 1. Vysvětlete odlišnost mezi vnitřními a vnějšími riziky na příkladu. Objasněte, proč je důležité řídit také vnější rizika, nikoliv jen vnitřní. 2. Objasněte, jak jste sestavoval check list, jaká ohrožení a proč jste do check listu vybral.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Popelová, Barbora

Diplomant splnil cíle stanovené v zadání DP. V první části DP se detailně věnoval terminologii a problematice identifikace, analýzy a hodnocení rizik. Následně navázal na analýzu vybraného hodnoceného subjektu. Aplikoval analýzy SWOT, PEST, PNH, na základě jejichž vyhodnocení navrhl opatření pro hodnocení vnějších rizik (příloha 4 - Check List). V práci se vyskytují drobné formální nedostatky, jako umístění odkazu na zdroj literatury, její řazení apod. Celkově však tyto nedostatky významně nesnižují kvalitu práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Odborná jazyková úroveň B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103748