PETÝREK, R. Analýza bezpečnostních rizik na vybraných pracovištích VUT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Adamec, Vladimír

Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Juříček,, Ludvík

úplnost vypracování, aktuálnost a obtížnost řešeného úkolu: Předložená diplomová práce (DP) je zpracována v celkovém rozsahu 79 stran, včetně seznamu použité literatury (celkem 31 literárních titulů) a seznamů 4 grafů, 39 obrázků a 6 tabulek. Diplomová práce je zpracována bez věcných příloh a seznamu zkratek a symbolů použitých v textu. Diplomová práce je členěna mimo úvodu a závěru do 6 relativně samostatných kapitol. Úvodní tři kapitoly (kapitola 1 až 3) řeší hodnocení současného stavu řešené problematiky v podmínkách České republiky (ČR) ve srovnání s USA, Německem a Velkou Británií. Je zde přehledně formulován problém a základní cíl práce. K analýze hodnocení stavu zabezpečení vybrané budovy VUT USI byly studentem vybrány a použity metody hodnocení rizik Check list a FMEA. Z hlediska naplnění cíle DP lze hodnotit jako stěžejní kapitoly 4 a 5, které obsahují výsledky posouzení současného bezpečnostního zajištění budovy VUT USI na ulici Purkyňova, analýzu rizik a návrh konkrétních opatření pro zlepšení aktuálního stavu zabezpečení inspirované zahraničními zkušenostmi v řešení dané problematiky. Téma DP, je zaměřeno do oblasti analýzy rizik a technologií ochrany osob a majetku a je proto vysoce aktuální. způsob a úroveň pojetí řešeného úkolu: Student řešení zadaného úkolu rozdělil do šesti relativně samostatných částí: - Současný stav problematiky. - Formulace problému a cíl práce. - Materiály a metody. - Výsledky. - Návrhy. - Diskuse. úroveň zpracování tématu, přínos diplomanta: Student zpracoval text DP přehledně. Jednotlivé kapitoly řadil postupně v logickém sledu. V úvodní 1. kapitole si diplomant vedle objasnění základní odborné terminologie zmapoval současný stav řešené problematiky v podmínkách ČR a vybraných státech EU i mimo ni, kde je výskyt napadení měkkých cílů výrazně častější než v podmínkách ČR. Určitá pozornost je zde věnována problematice využití bezpečnostních opatření a jejich silné závislosti na ekonomických nákladech při jejich zavádění. Tato část je zpracována v postačujícím rozsahu se zaměřením na definování měkkých cílů a pilířů jejich ochrany v podmínkách vzdělávacích institucí ČR. Text po stylistické stránce je zpracován na velmi dobré jazykové úrovni s minimem pravopisných chyb, nepřesností či překlepů. Po stránce formálního zpracování textu DP lze vytknout pouze častý výskyt samohlásek na konci řádku. Výsledky hodnocení současného stavu bezpečnostního zajištění budovy VUT ÚSI na ulici Purkyňova a jejich jsou uvedeny ve 4. kapitole. Je zde podrobně rozebrán systém prvků technického zabezpečení ochrany objektu: - kamerový systém a jeho technické řešení, - elektronická zabezpečovací signalizace (EZS), - elektronická požární signalizace (EPS), - hlavní vchod a únikové východy, - fyzická ostraha objektu. Za jednoznačně přínosnou lze považovat kapitolu 4.2 – Analýza vzniku možných bezpečnostních rizik v zájmovém objektu s vytipováním slabých míst metodou Check list. Pro návrh nových opatření v oblastech, která z kontrolního seznamu vyšla jako nedostačující, byla diplomantem správně využita metoda FMEA (tab. 5) v 5. kapitole. I tuto kapitolu a její závěry lze řadit k jednoznačnému přínosu diplomanta. formální náležitosti práce, chyby a omyly v textu DP: Diplomová práce je zpracována po formální stránce předepsaným způsobem. Formulační nepřesnosti a překlepy se v čistopisu textu DP vyskytují ojediněle a nesignalizují tak výrazné jazykové nebo stylistické problémy studenta při zpracování textu DP v požadované kvalitě a rozsahu. Bibliografické citace (odkazy na literární zdroje) ve smyslu mezinárodní normy ISO 690, které se váží k seznamu použité literatury (celkem 31 titulů včetně) uvedené v DP, student správně uvádí průběžně v textu číselně v hranatých závorkách. celkové hodnocení předložené diplomové práce: Předložená DP splňuje zadání s výše uvedenými spíše formálními nedostatky a omezeními. Proto diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108556