VENCLOVSKÁ, B. Riziko ztráty přenosu informací na operačních střediscích IZS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Popelová, Barbora

Diplomantka přistupovala ke zpracování své práce po celou dobu aktivně, využívala konzultace s vedoucí DP i externími odborníky v rámci IZS. V první části své diplomové práce, provedla důkladnou analýzu současného stavu, kde vymezila řešenou problematiku nejenom z pohledu ČR, ale i zahraničí. V praktické části využila získané poznatky z oblasti inženýrství rizik, které aplikovala pro identifikaci, analýzu a hodnocení rizik souvisejicích s prací operátorů telefonických center tísňovéo volání. Na základě výsledků, vytvořila návrhy opatření vedoucí k minimalizaci těchto rizik vč. ohodnocení jejich finanční náročnosti. Určité formální nedostatky významně nesnižují celkovou kvalitu práce. DP doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Odborná úroveň diplomové práce B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zemanová,, Martina

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou ztráty přenosu informací na operačních střediscích HZS, klasifikací nejdůležitějších rizik a návrhem opatření pro jejich eliminaci. Zvolené téma je dle mého názoru velmi aktuální. V současné době dochází čím dál tím častěji ke vzniku mimořádných situací a operátoři tísňových linek jsou nuceni se každodenně setkávat s různými typy těchto událostí. Zpracovaná práce může sloužit jako podklad vedoucím operačních středisek k tomu, aby se zamysleli nad analyzovanými riziky a mohli studentkou navržená řešení aplikovat do svého řízení. Celá práce má logickou strukturu. Vytkla bych zde pouze některé nedostatky v grafické úpravě – hodně prázdného místa na některých stránkách, chybí uvedení zdrojů u grafů, tabulek a obrázků, seznam použitých zdrojů není řazen dle abecedy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100372