FORTELNÝ, Z. Optimalizace energetického zásobování FSI - areál Technická 2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student v průběhu zpracování diplomové práce pracoval systematicky, samostatně zpracovával podklady a vyhledával informace k rešenému problému. Je patrno, že Bc. Zdeněk Fortelný je schopen samostatně aplikovat znalosti získané v průběhu studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Borbély, Richard

Diplomová práca je vypracovaná na vysokej grafickej úrovni, doplnená obrázkami, schémami a grafmi. Sposob spracovania práce je prehladný. Práca poskytuje prehladné informácie v oblasti kogeneračnej techniky a dobrý ekonomickú analýzu. K práci mám nasledujúce pripomienky: V práci nieje pojednané o bode č.3 z cielu diplomovej práci. Bolo by dobré doplniť technickú štúdiu kogeneračnej jednotky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 12309