KRIŠTOF, O. Úprava laboratorních odpadních vod obsahujících těžké kovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pilátová, Ivana

Ondřej Krištof si pro svou bakalářskou práci vybral téma "Úprava laboratorních odpadních vod obsahujících těžké kovy". Oblast zadání se týká odpadních vod laboratoří anorganické chemie, kde studenti pracují s celou řadou sloučenin těžkých kovů. Odpadní vody s vyšší koncentrací těžkých kovů jsou skladovány v kanystrech a likvidovány hromadně v rámci fakulty. Hlavním cílem této práce bylo proto navrhnout jednoduché a metodicky nenáročné způsoby izolace těžkých kovů z odpadních vod s ohledem na jejich finanční nenáročnost. Pro fakultu to znamená likvidovat menší množství odpadů, což by mělo za následek ušetřené náklady na likvidaci. Zadání práce tedy předpokládalo především práci s literaturou, vyhledání vhodných řešení. Autor využil dostupné knižní fondy a informace na internetu spíše pro část obecnou, pouze 2 odkazy se týkají problematiky těžkých kovů v odpadních vodách. Vzhledem na aktuální téma (a možností internetu) mohlo být zpracováno odkazů více, nejen v českém jazyce, ale i cizojazyčné. Ondřej Krištof pracoval samostatně. Rozložení bakalářské práce na dva roky mělo výhodu v získání většího množství výsledků, avšak na kvalitě zpracování se bohužel neprojevilo. Bakalářská práce splňuje požadavky zadání. Kladně hodnotím samostatnost a písemné zpracování samotné práce - práce je přehledná a čtivá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Studium literatury a její zpracování D
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace C
Využívání konzultací při řešení práce D
Celkový přístup k řešení úkolů C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kábelová, Božena

Bakalářská práce obsahuje 46 stran včetně 13 tabulek a 13 obrázků vhodně zařazených do textu. Její členění je plně v souladu s požadavky kladenými na bakalářskou práci. Úkolem této bakalářské práce bylo přispět k problematice likvidace kapalných odpadů s obsahem některých těžkých kovů (chromu, rtuti, olova, kobaltu, mědi a stříbra), vznikajících ve výukových laboratořích pro Praktikum z anorganické chemie II. Práce shrnuje současný stav řešení a navrhuje další možné jednoduché způsoby úpravy odpadní vody s ohledem na ekonomický dopad. Teoretická část bakalářské práce je stručně, přehledně a velmi srozumitelně zpracovaná. Obsahuje přehled legislativy pro odpadní vody včetně kanalizačního řádu platného pro Fakultu chemickou VUT v Brně. Je popsán i současný způsob nakládání s odpadní vodou na fakultě. Rovněž obsahuje z literatury získané základní informace o vzniku a vlastnostech jednotlivých přítomných těžkých kovů a jejich sloučenin v kapalném odpadu. Tato část zahrnuje i možný způsob izolace těžkých kovů z odpadních vod a stanovení koncentrace těžkých kovů obsažených v kapalném odpadu pomocí nenáročných analytických metod. V experimentální části práce jsou zpracované prováděné úlohy v Praktiku z anorganické chemie II, při nichž sloučeniny těžkých kovů vznikají. Jsou vypočítané hodnoty teoretických výtěžků daných sloučenin a pomocí praktických výtěžků od studentů (ve školním roce 2007/2008 a 2008/2009) je dopočítáno složení odpadních vod. Na základě množství vznikajících kapalných odpadů a těžkých kovů v nich byl vyhodnocen ekonomický efekt likvidace při užití nenáročného způsobu izolace těžkých kovů z roztoku. Výsledky jsou přehledně zpracované převážně do tabulek a grafů. Ovšem kapitola 3.8. Způsoby izolace těžkých kovů z odpadních vod je velmi stručná, podkapitola Uhličitanové srážení až nesrozumitelná (nižší rozpustnost…než co?). Citace jednoho odkazu svědčí o nedostatečném využití dosavadních poznatků. Práce mohla být doplněna i výpočtem koncentrace obsažených kovů v odpadních vodách v mg · dm-3 tak, jak jsou uvedeny limitní hodnoty, příp. rozpustnost kovů v závislosti na pH. U chromu a jeho sloučenin postrádám zmínku o toxicitě a rovnici navazující na rovnici 3-3 (pro vznik dichromanu sodného z chromanu). Dále v tabulkách 3-1 a 3-2 Skupinové reakce kationů těžkých kovů s činidly není uvedeno, zda jde o roztok či sraženinu. Také v přehledu úloh není zahrnuta úloha pro přípravu chloru - vznik odpadu s obsahem Cr3+ iontů. Jinak chyb a překlepů obsahuje práce minimum. Např. na str. 20 v tabulce 3-2 je vzorec (NH4)2HS pro sulfid amonný, na str. 25 v rovnici 4-10 H2Y- místo H2Y2-, na str. 32 v tabulce 5-1 Vstupující látka - patří Co(NO3)2·6H2O místo CoCO3·2Co(OH)2·H2O a K2Cr2O7 místo K2C2O4·H2O, na str. 40 je pod mědí uvedeno …vznikají nerozpustné vápenaté soli místo měďnaté nebo na str. 41 je ve 3. větě uvedeno: Šestimocný chrom není možné z roztoků vysrážet… chybí dodat jakým způsobem a popis Tabulka 5-7 je uveden dvakrát (str. 37 a 42). Rovněž používání jednotek není jednotné a vhodné - l (litr) místo dm3. Cíl bakalářské práce - navržení úpravy laboratorních odpadních vod obsahujících těžké kovy - byl splněn. Je připraven teoretický základ, který po praktickém ověření získaných předpokladů přispěje ku prospěchu fakulty v likvidaci odpadů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 21465