HORÁK, A. Projekt zabezpečení chodu poloautomatické linky na výrobu plastových oken [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Rumíšek, Pavel

Poměrně složité a obsáhlé téma diplomní práce (Projekt zabezpečení chodu poloautomatické linky na výrobu plastových oken) vytvářelo v průběhu zpracování řadu problémů a složitostí nejen v oblasti konkrétního technického a projektového řešení, ale i v oblasti vlastního ekonomického hodnocení přínosů. Taktéž některé nové požadavky, které se v průběhu řešení vyskytly ze strany výrobního podniku, vytvářely navíc dílčí komplikace ve vlastním návrhu variant a celkovém řešení práce. Lze však jednoznačně konstatovat, že k zvládnutí všech problémů, které se v průběhu řešení práce vyskytly, přispěl student především svým aktivním a poctivým přístupem a velmi kladně lze rovněž hodnotit, že v průběhu zpracování své diplomové práce byl velmi samostatný. Pro celkový výsledek bylo velkým přínosem, že student využil ve velkém rozsahu konzultací nejen s vedoucím práce, ale uskutečnil i mnoho návštěv přímo ve výrobním podniku. Vzhledem k tomu, že cíle a požadavky zadání byly ve všech bodech splněny, lze předpokládat, že výsledky budou v praxi plně využitelné. Grafická a stylistická úprava práce i její uspořádání je na odpovídající úrovni. Rovněž práci studenta s literaturou a dalšími prameny je možno hodnotit jako velmi dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Heinl, Zdeněk

Diplomová práce je z obecného pohledu zpracována pečlivě a ve vztahu k požadavkům, plynoucím z metodiky technologického projektování správně. Literární studie zahrnuje všechny nezbytné části, které s řešením práce souvisí. Mimo drobných poznámek k ní nemám žádné připomínky. K druhé části, popisující současný stav výroby mám věcnou připomínku, že chybí popis hodnocené výrobní linky C jako celku a z popisu jednotlivých SaZ nevyplývá dostatečně jejich zařazení v rámci pracovišť (hlavní linka nebo pomocná pracoviště), a jejich prostorové umístění ve výrobní hale. Přestože analýza technologie výroby je provedena správně, pro komplexnost a objektivnost chybí ještě analýza z pohledu: - řešení odpadového hospodářství daného pracoviště - bezpečnosti a hygieny práce daného pracoviště - energetické náročnosti (bilance daného pracoviště) včetně případné tabulky energií, potřebných pro SaZ linky C. Popis manipulace (kap.10) je zpracován vyčerpávajícím způsobem a logicky správně. Rovněž hodnocení současného stavu, popsané v kap.12 je provedeno věcně i obsahově správně a zahrnuje veškeré potřebné výrobní vztahy a vazby, které jsou pro zabezpečení chodu linky nezbytné. V části, zabývající se vlastním technologickým projektem by však v závěrečné části měly být pro vybranou variantu zpracovány ještě základní požadavky - výstupy pro návazné zpracování další projektové dokumentace. Jedná se především o části základních požadavků na stavební úpravy, energie (bilance potřebných medií), VZT a apod. Tuto část zde postrádám. Ke kapitole 16.3 (Hodnocení nákladů) připomínám, že součástí realizačních nákladů jsou i další náklady: - na projekt.dokumentaci - stavební úpravy,úpravy energ.rozvodů, VZT apod. - úpravy řídícího SW atd. Poznamenávám, že v případě nezohlednění těchto nákladů může dojít ke zkreslení celkové doby návratnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20324