HUDEČKOVÁ, H. VYUŽITÍ ODPADŮ Z POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROB NA BIOPRODUKCI KYSELINY MLÉČNÉ A ETHANOLU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Márová, Ivana

Ing. Helena Hudečková je v současné době studentkou 5.ročníku doktorského studijního programu „Chemie a technologie potravin“, obor Potravinářská chemie (kombinovaná forma). Studium zahájila ing. Hudečková v roce 2014, v srpnu 2018 předložila v řádné době prezenční formy studia disertační práci na téma „Využití odpadů z potravinářských výrob na bioprodukci kyseliny mléčné a ethanolu“. Studentka řešila disertační práci v prezenční formě v laboratořích ÚCHPBT FCH VUT v Brně. V rámci doktorského studia byly realizovány všechny experimenty, doktorandka splnila veškeré předepsané zkoušky a v roce 2017 úspěšně složila státní doktorskou zkoušku. V průběhu studia absolvovala ing. Hudečková dvě dlouhodobé zahraniční stáže, a to 3-měsíční stáž na University of Natural Resources and Life sciences (BOKU); Department of Agrobiotechnology, Institute of Environmental Biotechnology; Tulln, Austria (2016) a 7-měsíční stáž na Zurich University of Applied Sciences (ZHAW); Department of Life Sciences and Facility Management, Institute of Chemistry and Biotechnology; Wadensville, Switzerland (2017), kde se úspěšně podílela i na řešení projektu „Microaerobic pretratment of fibrous materials for biogas production“. V letech 2015 – 2018 byla zapojena rovněž v odborné skupině Biomateriály a Biotechnologie Centra materiálového výzkumu FCH VUT v Brně. V průběhu řešení disertační práce se ing. Hudečková podílela mimo jiné též na výukových aktivitách (Praktikum z bioinženýrství, Praktikum z ISA) a rovněž se podílela formou konzultování na vedení studentských závěrečných prací. Dosažené výsledky byly prezentovány formou 3 publikací v recenzovaných časopisech (1x časopis s IF 2x recenzovaný časopis) a rovněž formou 8 příspěvků na mezinárodních konferencích a konferencích s mezinárodní účastí konaných v ČR a SR. Ing. Hudečková je komplexní flexibilní osobnost s výraznou schopností jak týmové práce, tak i vedení lidí, s řadou teoretických i praktických zkušeností v oblasti práce s mikroorganismy, fermentačních technologií, zpracování a valorizace odpadů a analýzy metabolitů. Dokázala se adaptovat v průběhu poměrné krátkého času na podmínky práce v mezinárodním týmu a dosáhnout velmi kvalitní výsledky. Důležitý je i její pozitivní přístup k práci i k lidem, odvaha a flexibilita, což je zřejmě základem pro velmi dobré uplatnění ing. Hudečkové v odborné praxi. Získané výsledky zadaného tématu byly shrnuty ve zdařilé disertační práci, která dokumentuje komplexní a současně tvůrčí přístup k práci, vysokou odbornou úroveň a přehled ing. Hudečkové ve studované tématice. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s platnou legislativou doporučuji, aby byla disertační práce přijata k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení byla ing. H. Hudečkové udělena vědecká hodnost Ph.D.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kráčmar, Stanislav

Předložená dizertační práce je experimentálně zaměřena na problematiku využití odpadů potravinářského charakteru, jejich charakteristice, předúpravě pro fermentaci a využití vhodných mikroorganismů k jejich fermentaci, je sepsána na 139 stranách, obsahující všechny náležitosti pro tento druh kvalifikační práce. Jedná se o velmi zajímavé a poučné téma, chybou je však její jazykové vyjádření za použití anglické češtiny (nesprávné překlady) a hovorových slov. Abstrakty v jazyce českém a anglickém, jsou v jeho popisu stručně a správně formulovány, mají metodický a materiálový charakter, neobsahují, byť jeden pozitivní či negativní výsledek. Jsou postaveny obecně. Klíčová slova jsou dostačující k charakteristice práce. Úvod charakterizují obecná vyjádření a důvody proč je řešena daná problematika. Teoretická část začíná legislativní problematikou, ta je však nesprávně citována. Celkově k přehledu literatury nemám připomínek, vystihuje předmět zkoumané problematiky. Je nutno vytknout pře závorkování literárních zdrojů, mělo být použito zkrácené vyjádření, např. [1,2], nebo [10-15] atd… Je nutné vytknout terminologicky nesprávné názvy, např. „zvířecí krmivo“, „dalším předmětem výzkumu…“, „vznik tzv. jodové tinktury“ a „živočišný hnůj“, atd.. Cíle práce jsou formulovány stručně, po prostudování práce mohu konstatovat, že byly splněny. Závěry dizertační práce vycházejí z uvedených výsledků, jsou správně interpretovány a mohou sloužit pro další zkoumání dané problematiky. Jedná se o nejlépe zpracovanou část dizertační práce. Použitá literatura je dostačující, postrádá jednotnost, není použita citační norma. Nejsou uvedeny zdroje zákonů. Seznam použitých zkratek odpovídá uvedenému textu, občas něco chybí. Stejné je to i u Obsahu. Přílohy I. a II uvádějí pH spektra, výsledky předúprav zkoumaných odpadních produktů, seznam Publikací a výstupů v rámci studia (je dostačující) a Životopis. Závěr Předložená dizertační práce Ing. Heleny Hudečkové splňuje po stránce vědecké, obsahové a formální požadavky stanovené příslušnými vyhláškami pro získání vědecko-akademické hodnosti. Na základě uvedeného navrhuji, aby Ing. Heleně Hudečkové byla po úspěšné obhajobě udělena akademická hodnost Ph.D. ve Studijním programu Chemie a technologie potravin a Studijním oboru Potravinářská chemie.

Navrhovaná známka

Otázky

Buňka, František

Navrhovaná známka

eVSKP id 113567