MÜLLER, M. Adaptor pro měření skupinového zpoždění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Říčný, Václav

Student splnil všechny požadavky relativně snadného zadání. Jeho přístup a aktivita při zpracování bakalářské práce se, proti loňskému roku, kdy z časových a jiných důvodů práci neodevzdal, výrazně zlepšila. Navržená koncepce adaptoru se jeví jako funkční. Bakalářská práce má odpovídající rozsah a je logicky členěna. Autor se v textu nevyhnul některým nepřesnostem, ale podstatné věcné chyby jsem v práci nenašel. I po formální stránce má bakalářská práce velmi slušnou úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Splnění zadání B 42/50
Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Kratochvíl, Tomáš

Student všechny požadavky zadání splnil. Navržená koncepce i obvodové řešení je vyhovující a podle vytvořených konstrukčních podkladů by bylo zřejmě možno adaptér i realizovat. Při hodnocení výsledků práce je nutno uvažovat také poměrně snadné zadání. Bakalářská práce má odpovídající rozsah (49 textových stran). Je logicky členěna. Nenašel jsem v ní zásadní věcné chyby, ale řadě nepřesností (především v technické terminologii), ale i mluvnickým prohřeškům se autor v textu nevyhnul. Ty svědčí o jeho malé zkušenosti a praxi ve vytváření obdobných technických zpráv. Přesto mohu konstatovat, že student odvedl slušné pensum vývojářské práce a požadavky na bakalářskou práci splnil.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce C 37/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 21446