HLAVÍNEK, J. Software WEST pro výpočet čistíren odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hluštík, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kubík,, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 118589