HRABAL, J. Rešerše měřících systémů a metod automatické kontroly obrobků u obráběcích center [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Opl, Miroslav

Práce je zaměřena především na problematiku kontaktní kontroly a ustavení obrobku v pracovním prostoru stroje. Obsahuje velké množství informací o kontaktních sondách různých výrobců, opomenuty jsou však systémy bezkontaktního měření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bradáč, František

Student vypracoval bakalářskou práci, jejímž cílem bylo provést rešerši měřících systémů a metod automatické kontroly obrobků u obráběcích center. V práci student podrobněji rozebírá způsoby této kontroly a ustavování výrobků za využití informací, které nabízí dvě známé firmy, které zastupují danou oblast na českém trhu, a to firmy Renishaw a Heidenhain. Dále jsou v práci popsány jednotlivé komponenty dodávané těmito firmami. Je ovšem velká škoda, že popis byl omezen pouze na tyto firmy i když na našem trhu lze nalézt minimálně dvě další a to firmy Blum-Novotest a Marposs. Z hlediska úpravy práce by student určitě mohl věnovat více pečlivosti formulacím vět, protože některé věty jsou velmi nesrozumitelné, případně nedávající význam. Závěrem, i když jsou zde v práci drobné nedostatky, doporučuji tuto k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 19662