VODIČKA, J. Návrh třínápravového podvozku traktorového nosiče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Diplomová práce je z hlediska formálnosti a technického zpracování na velmi dobré úrovni. Student se ve své práci zabývá rešeršním rozborem stávající konstrukce návěsů s výměnnou nástavbou a posléze vlastním koncepčním návrhem a pevnostní kontrolou rámu návěsu. Úvodní rozbor přípojné návěsné techniky je hodnocen jednoznačně a stručně. Pro výběr vlastní koncepce byla použita metoda vážených hodnot. Konečný výběr prvků konstrukce návěsu je v rámci hodnocení odpovídající a vypovídá o trendu vycházejícího z praxe. V druhé části práce se student zabývá pevnostní analýzou rámu návěsu. Správně a jednoznačně je zde popsána simulace rámu v numerickém prostředí programu pracujícím v MKP. Diplomant pevnostně kontroloval rám v několika mezních stavech. Při některých bylo dokonce překročeno mezní napětí. To však naopak zvyšuje kvalitu práce, neboť student v závěru zařazuje tento stav do skupiny nepřípustných stavů a určuje krajní mezní, který odpovídá maximální možné míře zatížení. Kvalitu této části práce snižuje jen neodborné a nejednoznačné vyjadřování autora při hodnocení jednotlivých stavů. Ve výkresové dokumentaci jsou obsaženy všechny dokumenty podle zadání. Tyto výkresy neobsahují zásadní chyby. Celkově diplomová práce splňuje požadavky zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Veverka, Josef

Diplomant ve svém tématu diplomové práce " Návrh třínápravového podvozku traktorového nosiče" srovnává konstrukčních prvky třínápravového podvozku současných výrobců a vypracovává vlastní návrh koncepčního řešení, které prověřuje pevnostním výpočtem. Cíl práce – rešerše konstrukčních prvků podvozku z hlediska použití a jízdních vlastností, vypracování koncepčního návrhu a pevnostní výpočet s výkresovou dokumentací rámu podvozku byl v podstatě splněn. Obsah práce je vhodně strukturován. V kapitole 3 je provedeno srovnání jednotlivých konstrukčních prvků podvozku formou rešerše z hlediska použití a jízdních vlastností, v kapitole 4 je proveden vlastní návrh koncepce se zhodnocením variant profilů a uložení náprav metodou vážených hodnot. V kapitole 5 diplomat prověřuje pevnostním výpočtem metodou konečných prvků konstrukci rámu a dosedacích ploch pro uchycení náprav a oje. Pro tvorbu geometrického modelu vhodně zvolil skořepinový typ prvku. V kapitole 5.2. jsou zobrazeny výsledky pro jednotlivé zátěžné provozní stavy. Výsledné napětí je prezentováno grafickou formou vždy v zobrazení „Napětí na rámu“ a „Detail nejvíce namáhaného místa“. V těchto zobrazeních však není jednoznačně dána poloha nejvíce namáhaného místa na rámu. Obdobně chybí informace o místě s maximální deformací rámu. V závěru diplomant konstatuje nevyhovění navržené konstrukce v zátěžném stavu „vyklápění plné korby dozadu o úhel 50 stupňů“ podmínkám elasticity materiálu a vyvozuje závěr zakázané manipulace s návěsem při tomto stavu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12318