GAJDŮŠEK, T. Optimalizace profilů posuvné brány [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Fuis, Vladimír

Téma bakalářské práce je optimalizace samonosné posuvné brány, kterou vyrábí firma Technopark CZ, s. r. o v Brně. Práce má kromě vyřešení optimalizace prvků brány i přínos v oblasti výuky v bakalářském studiu (jedná se hlavně o předmět 4PP - Pružnost a pevnost I), kde může tato práce sloužit jako dodatečný výukový materiál, protože ve výuce se takto složité rámové konstrukce z časových důvodů nemohou počítat. Student pracoval samostatně a průběžně informoval vedoucího práce i pracovníky ve firmě o průběhu řešení. Student prokázal velmi vysokou schopnost prezentace a interpretace dosažených výsledků. Navrhuji celkové hodnocení práce A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Profant, Tomáš

Velmi pěkná práce, které lze vytknou pouze drobnosti typu použití hovorových výrazů (z vrchu, tohle, spodní apod.) příp. hovorových slovních spojení (zmenšit problém, delší/větší než apod.). Dále nedoporučuji pro vykreslování grafů používat software Maple, kde jde např. s velkými obtížemi otočit osy grafů, důležitá vlastnost při vykreslování VVÚ (např. úsek 1 a 5, kde není na první pohled jasná spojitost mezi úseky).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109018