KHÝR, L. Síťová simplexová metoda [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Popela, Pavel

Hodnocená bakalářská práce je autorem zpracována s důkladnou znalostí odborné problematiky síťové simplexové metody, která je čtenáři navíc prezentována příjemně názorným způsobem, který předčil moje očekávání. Autor bezesporu splnil požadavky a cíle zadání. Postup a rozsah řešení považuji za odpovídající. K adekvátnosti použitých metod bych pouze doplnil, že stručné doplnění formálnějšího popisu simplexové metody by podle mého názoru ještě plynuleji umožnilo autorovi navázat síťovou simplexovou metodou a zejména variantně zdůraznit algebraický význam kostry grafu při využití simplexové tabulky. Vlastní přínos a originalitu autora spatřuji ve způsobu prezentace síťové simplexové metody čtenáři, která má výbornou úroveň díky kombinaci obrázků s grafy, výpočtů a jeho původního kódu v Matlabu. Ke schopnosti interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry kriticky podotýkám, že autor mohl prezentaci výsledků věnovat větší rozsah. Při jeho velmi svědomitém a zodpovědném přístupu to však přičítám především jeho jisté zdrženlivosti a skromnosti, od které by se ale během dalšího studia měl více oprostit. Využitelnost výsledků je samozřejmě k diskusi, ale cenu bakalářské práce vidím zejména v její podpoře těch, kteří budou chtít rychle proniknout do problematiky této metody a její implementace. Aplikačně orientované výpočty v závěru zároveň ukázaly možnosti úspory času výpočtu rozsáhlých reálných síťových úloh vznikajících a řešených na ústavu procesního inženýrství. Autor tak již podpořil pro ústav matematiky cennou mezioborovou spolupráci. Logické uspořádání práce považuji za velmi dobré a formální náležitosti za splněné. Důraz na nelineární příklad v úvodu a následné tabulkové pojetí simplexové metody ve vztahu k poměrně úzkému zadaní a grafovému pojetí hlavní části sice působí rozmanitě a zajímavě, ale možná i nabízí čtenáři zbytečně rušivé odbočky. Jedná se však o můj subjektivní náhled. Grafická úprava je vhodná, ke stylistické úpravě a pravopisu nemám větší připomínky. Autor vycházel především ze zadané odborné literatury, kterou vhodně využil a cituje. Samostatnost studenta při zpracování tématu byla na výborné úrovni. Zadané úkoly řešil včas nebo v předstihu, jeho zdržení šla na vrub zaneprázdnění vedoucího práce, který při listování práce skoro lituje, že po autorovi při jeho pracovitosti nechtěl ještě více. Přes některé výše uvedené drobné kritické postřehy, práci autora hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Janošťák, František

Předložená bakalářská práce se zabývá síťovou simplexovou metodou. V teoretické části práce autor čtenáře seznamuje s pojmy z teorie grafů a optimalizace s důrazem na simplexovou metodu. V další části práce autor důkladně vysvětluje princip síťové simplexové metody a jednotlivé kroky doplňuje kódem z MATLABu. Ke konci práce porovnává autor efektivitu vlastnoručně naprogramované síťové simplexové metody oproti klasické simplexové metodě, která je zastoupena již existující funkcí linprog v MATLABu. Práce je přehledná a po grafické stránce vykazuje vysokou úroveň. Stejně tak je přehledný i MATLABovský kód, který je příhodně doplněn o vysvětlivky v podobě poznámek. To, co bych ale autorovi vytknul, je jeho stručnost v podobě interpretace výsledků, což potvrzuje i délka samotného závěru. Nicméně i přes tento nedostatek doporučuji práci k obhajobě s hodnocením B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 105711