JUŘÍČEK, D. Modelování účinku zemětřesení na budovu pomocí diferenciálních rovnic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Štoudková Růžičková, Viera

V první části práce je shrnuta základní teorie, kterou student přepsal z literatury. Ve druhé části jsou uvedeny diferenciální rovnice druhého řádu s konstantními koeficienty a jejich soustavy, modelující účinky zemětřesení na jedno- a vícepatrovou budovu v horizontálním směru. V obou případech je uveden i model zahrnující odpor prostředí. Ve všech čtyřech případech je odvozen tvar řešení a určeny hodnoty frekvence zemětřesení, pro které dojde k rezonanci nebo budou výchylky pater maximální. Student v této části práce dost čerpal z poznámek vedoucí, nedařilo se mu samostatně dořešit zadané úkoly naznačeným postupem ani dohledat si správné řešení v literatuře. V závěru student prezentuje řešení těchto soustav s hodnotami parametrů, které odpovídají skutečné budově a které si sám zjistil. Celou tuto část vypracoval samostatně. Na domluvenou konzultaci student často nezvládl přijít a práci dokončoval na poslední chvíli. První verze obsahovaly množství různých chyb a nedostatků, které se v pozdějších verzích podařilo jenom částečně odstranit. Chybí i odkazy na další zdroje. Například odkud student zjistil, jaké jsou obvyklé hodnoty frekvence a síly zemětřesení. Práce splnila cíle, ale obsahuje mnoho chyb a nedostatků. Doporučuji ji k obhajobě se známkou E.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Samostatnost studenta při zpracování tématu
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Zatočilová, Jitka

Zemětřesení patří mezi takové přírodní jevy, které jsou schopny způsobit na Zemi veliké katastrofy. Z toho důvodu se lidé už odedávna snaží zemětřesení zkoumat a také předvídat. Ve městech, kde jsou zemětřesení častá a silná, má tedy velký smysl zabývat se otázkou vlivu zemětřesení na statiku budov, aby nedošlo k jejich zhroucení. Předložená bakalářská práce ve své první části uvádí některé věty a definice z teorie diferenciálních rovnic, které mají být dále využity, vše je převzato z [1]. Nevím ale proč je straně 8 v Eulerově metodě vlastních čísel podrobně rozepsán případ pro n=2, když se dále uvažuje buď obecně n-rozměrná soustava a nebo v modelovém příkladu je soustava pro n=3. Dále je v této části na str. 7 odkaz na větu (2.7), ale tato věta vůbec v práci není. V této teoretické části není nic o ODRn, s kterými se dále také pracuje. Ve třetí kapitole je rozebrán model zemětřesení nejdříve pro jednopatrový dům a pak i pro vícepatrový dům. V této části není dodržováno některé značení zavedené v předchozí části práce, v části podkapitoly 3.2.2 jsou najednou rovnice číslovány od (1). Nejvíce nepřesností je asi na str. 17-18, kde se hovoří o řešení soustavy kvadratických rovnic, která ale kvadratická není, o aplikaci Sylvestrova kritéria na nesymetrickou matici apod. Na straně 21 je špatně vyjádřeno B=2(l/m) místo B=l/(2m) a tato chyba se pak opakuje už v celém zbytku práce, včetně modelového případu. V poslední kapitole, kde je uveden konkrétní modelový příklad, je asi nejvíce gramatických nedostatků. Také uvedená perioda T má být počítána jako 2*pi/sqrt(lambda) a nikoliv jako 1/sqrt(lambda). Je škoda, že zde nejsou vykresleny i výsledky pro přesnější model, i když by se moc nelišily od modelu zjednodušeného. Také mohly být použity i různé hodnoty frekvence gamma. I přes všechny výše uvedené nedostatky konstatuji, že cíle práce byly splněny a doporučuji práci k obhajobě s hodnocením D/uspokojivě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 105919