KUČERA, M. Moderní energie a snížení energetické náročnosti budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Havlík, Roman

Zvo|ené téma diplomové práce patří k aktuálně řešeným v kruzich odborné i široké veřejnosti. První část práce fvoří všeobecný přehled obnovitelných zdrojů energie. V druhé části je výčet možných energetických úspor u předem definovaných objektů s konkrétním typovým opatřením obnovitelných zdrojů energie. Autor vypracoval diplomovou práci beze zbytku' dle předloženého zadání. Aktivně vyhledával informace k řešenému problému a opatřil si řadu nezbytných podkladů. Rozsah textu zadání. Práce je po formální i jazykové stránce zpracována pečlivě, systematicky členěna do navazuiících kapitol, výsledky jsou zpracovány převážně tabelární formou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Popelka, Josef

Práce je koncipovaná srozumitelně a prokazuje ucelené odborné znalosti'. Řešení konkrétního návrhu je velmi přínosné z hlediska aktuálního trendu. Závěry uvedené v diplomové práci budou zcela jistě využity také v praxi. Práce je na slušné grafické úrovni, obohacena obrázky a grafy. Způsob zpracování je přehledný, prokazuje koncepční ujasněnost řešení. Výpočty jsou prováděny v komerčnich programech, chybí obrázek uživatelského rozhraní výpočtového softwaru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 23838