JECH, D. Struktura a vlastnosti svarového spoje rotorových ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Foret, Rudolf

D. Jech pracoval na zadání DP relativně samostatně a iniciativně. Zadání bylo splněno, přestože se pro diplomanta jednalo o náhradní téma. Bez předcházejících zkušeností relativně rychle zvládl potřebné experimentální techniky. Nadprůměrná byla práce s odbornou literaturou, což se odrazilo v dobré odborné úrovni práce. Rovněž formální úprava práce je velice dobrá. Studovaný spoj byl poskytnut podnikem Škoda Power s.r.o. Plzeň. Překvapivá je výrazná redistribuce uhlíku v homogenním svarovém spoji již po PWHT.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jan,, Vít

Práce se zabývá hodnocením mikrostrukturní a fázové stability v heterogenním svarovém spoji provedeném standardní průmyslově používanou technologií. Z tohoto hlediska jsou výsledky práce cenné a přímo aplikovatelné v praxi. Práce obsahuje teoretický rozbor problematiky v dostatečné míře, experimentální výsledky s podrobnou mikrostrukturní dokumentací a diskuzi výsledků. Práce obsahuje zanedbatelné množství chyb a překlepů, v některých případech je nedůsledně kombinováno názvosloví karbidů se zástupným symbolem „M“ pro kov a konkrétních označení s chemickými značkami kovů. Orientace v nadpisech a v označení materiálů je v experimentální části místy matoucí. Z formálního hlediska považuji za chybu absenci jakéhokoli uznání pracovníkům ústavu, kteří pro práci dodali výsledky (termodynamické výpočty, elektronová mikroskopie).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 51595