MEDUŇA, T. Detekce otočení a změny měřítka obrazu užitím fázové korelace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hoderová, Jana

Struktura práce je velmi pěkná, přehledná a čtivá. Jde o ucelený pohled na matematické pozadí problematiky fázové korelace používané při registraci obrazů. Na rozdíl od řady dostupných textů, věnujících se podobnému tématu, věnoval autor velkou pozornost průběžnému vysvětlování, proč jsou jednotlivé pojmy potřeba nadefinovat a proč je potřeba dané vlastnosti podchytit matematicky korektně formulovanými větami i s důkazy, které jsou převzaty z citované literatury. K pochopení myšlenky popisované metody registrace obrazů je zařazena řada velmi názorných příkladů, které jsou doplněny bohatou obrazovou dokumentací. s pečlivými popisky a příslušným komentářem. Své teoretické poznatky autor implementoval do programu v softwarovém prostředí Matlab a na testovacích obrazech potvrdil funkčnost programu. Testování ho přivedlo i ke stručné analýze, pro jaké parametry vzájemného otočení a změny měřítka dvou podobných obrazů je algoritmus použitelný. Autor se zadanému úkolu věnoval se zaujetím, pracoval velmi samostatně a dodržel zamýšlenou formu popisu problematiky tak, aby práce byla přínosem pro každého, kdo se s danou problematikou potřebuje nejen zběžně seznámit, ale i porozumět matematickému pozadí registrace obrazů. Cíle práce byly beze zbytku splněny a práci doporučuji k obhajobě,

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Druckmüller, Miloslav

Teoretická část práce je napsána velice přesně. Vysvětluje srozumitelným způsobem princip využití fázové korelace k nalezení geometrické transformace, vzniklé složením stejnolehlosti a rotace, mezi dvěma podobnými digitálními obrazy. Algoritmus je implementován v prostředí Matlab. Vytvořený program dává korektní výsledky, což je ilustrováno na simulovaných datech. Za jediný nedostatek považuji to, že autor se vyhnul použití reálných dat. S tím souvisí následující můj dotaz. Dotaz: Na straně 37 v odst. 1 je uvedeno: "Tím odpadá nutnost eliminace šumu vznikajícího při pořizování reálných snímků". Co znamená pojmem "eliminace šumu".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 109256