STRAKA, R. Nápověda k testům z anorganické chemie Tvorba e-learningových studijních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Richtera, Lukáš

Výstupem předložené bakalářské práce je kompletní zpracování nápovědy k přípravnému testu do Praktika z anorganické chemie II., který studenti prvního ročníku naší fakulty absolvují již třetím rokem (druhým rokem povinně). Před studentem stál úkol nelehký jak z hlediska odborného tak i z hlediska značného rozsahu práce. Nápovědné texty bylo nutné vypracovat ke každé z asi 600 otázek v testu. Student k vypracování bakalářské práce využil nejen dostupných literárních zdrojů (povinné a doporučené literatury), ale v poměrně široké míře využil i zdrojů internetových. Přestože student podcenil náročnost zadané problematiky a začal se své bakalářské práci věnovat poměrně pozdě, podařilo se mu práci splnit v požadovaném termínu i rozsahu. Poměrně kvapná práce se však mnohdy bohužel podepsala na kvalitě zpracování materiálu. V některých nápovědách lze nalézt řadu nepřesností a dokonce i zbytečných chyb. Počáteční zaváhání student alespoň částečně vyvážil aktivním přístupem a snahou. Výsledek práce lze hodnotit kladně, byť se nejedná a dílo bezchybné a ve výuce okamžitě použitelné. Velice pozitivně je třeba ohodnotit aktivní účast studenta na e-learningové konferenci SCO 2008, kde vytvořený materiál prezentoval v přehlídce kurzů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Kvalita zpracování výsledků B
Celkový přístup k řešení úkolů B
Využívání konzultací při řešení práce B
Využití poznatků z literatury B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kábelová, Božena

Bakalářská práce obsahuje 38 stran tištěného textu (včetně 3 tabulek a 7 obrázků vhodně zařazených do textu) a 136 stran textu (včetně obrázků) na CD. Její členění je plně v souladu s požadavky kladenými na bakalářskou práci. Úkolem této bakalářské práce bylo přispět k tvorbě e-learningových studijních materiálů, a to vypracováním rozsáhlého souboru nápověd k testům z anorganické chemie pro Praktikum z anorganické chemie II. Teoretická část bakalářské práce je stručně, přehledně a velmi srozumitelně zpracována. Obsahuje kapitoly pojednávající o e-learningu (co to je e-learning?, výhody a nevýhody e-learningu, pojetí e-learningu, užívané standardy v e-learningu), o systémech řízeného vzdělávání LMS (funkce LMS systémů, přehled, evaluaci LMS systémů, implementaci LMS systémů, stav v České republice) a o Moodlu (co je to Moodle?, Moodle na VUT). Podstatou praktické části práce je tvorba nápověd k testům z anorganické chemie s odkazem na zdroj. V tištěné podobě zahrnuje i úvod do problematiky, prostředí webu, statistiku a pouze příklady nápověd k testům z anorganické chemie. Uvedené příklady jsou vhodně zvoleny i s uvedením důvodu jejich výběru. Názorně ukazují a přibližují problematiku, se kterou se student setká při řešení testů. Souhrn všech vypracovaných nápověd je pak pro velký rozsah (cca 600 nápověd) přiložen na CD. Předložená tištěná část práce je pečlivě zpracovaná a obsahuje jen několik drobnějších věcných chyb (např. na str. 23 je místo heptahydrátu uvedeno hexahydrát, na str. 28 u otázky č.30 jde o plynný amoniak nikoliv plynný síran amonný a z jednoho molu amoniaku nevznikne danou reakcí 130 g plynného síranu) a překlepů (např. na str. 10 je uvedeno dvakrát ...na na jazyce XML nebo na str. 5, 25 a 32 vypadlo m …k testům, či na str. 30 je uvedený příklad k úloze 6 nikoliv 7). Nápovědy na CD po formální úrovni upraveny nejsou. Student zřejmě trochu podcenil časovou náročnost. Za nevhodné považuji především psaní rovnic reakce přímo do souvislého textu, neboť tím dochází často k jejich rozložení na dva řádky a ztrácí tak na přehlednosti. Rovněž odtržení rozměru od hodnoty není přípustné. V tak obsáhlém souboru se nachází i drobné (přehlédnuté) chyby (např. v 1/033 je uvedeno trijodido místo trijodo, v 1/046 oxid dusný místo dusnatý, v 2/026 jde o AgNO3 nebo KNO3?, v 3/010 ..dusík je trojvazný prvek?, u 3/019 je chybná odpověď, v 3/049 patří místo chloro nitrito, v 4/004 …NH3 není silná zásada!, v 5/055 chybí ve vzorci Mohr. soli 6H2O, v 6/021 otázka neobsahuje monohydrát!, v 7/007 místo plynnou patří plynulou, v 7/032 místo dichroman patří chroman a v 8/026 totéž obráceně i v 8/035 chybí di…, 9/002 a 9/003 je o CuCl2, ale v úloze se používá CuSO4 .5H2O, v 10/008 je chybně uvedeno, že halogenidy sodné jsou obecně málo rozpustné sloučeniny!, u 11/010 se otázka neptá pouze na roztok, ale obecně, v 11/020 jde o NaCl nebo KCl?, v 12/002 chybí rovnice na pozvolný rozklad apod. Tyto uvedené nedostatky nijak nesnižují kvalitu bakalářské práce. Vypracované nápovědy budou studijním materiálem pro studenty převážně 1. ročníku fakulty, ale nejen pro ně. Podle mého názoru má bakalářská práce dobrou úroveň a přispívá k rozšíření elektronického vzdělávání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 2597