ŠTENCEL, J. Měření aktuální rychlosti vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Karel

Pan Štencel řešil svoji bakalářskou práci na téma "Měření aktuální rychlosti" se zjevným zájmem a zodpovědně, na konzultace se dostavoval celkem pravidelně podle vlastních potřeb. Zadání práce bylo splněno, vytknout lze snad jen nižší robustnost navržených algoritmů a poměrně rozsáhlou stať popisující metody detekce významných bodů, které ale nebyly v praktické části až na korelaci obrazů využity. Jako významný klad práce lze považovat její dovedení do aplikovatelné podoby, jelikož student provedl požadovanou verifikaci navržených algoritmů a výsledky přehledně tabeloval. Tabulce 4.2.9 na str. 52 porovnávající skutečnou rychlost vozidla s rychlostí detekovanou na snímcích by pomohlo, kdyby byla opatřena relativní nebo alespoň absolutní chybou měření. Celkově je práce po formální i obsahové stránce zdařilá a student prokázal dostatečné schopnosti pro získání titulu bakalář, a proto tuto práci doporučuji k obhajobě před komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 42/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Petyovský, Petr

Zadání této práce patří mezi teoreticky i časově obtížnější. Student Jakub Štencel se v rámci zadání seznámil se současným stavem v oboru počítačového zpracování obrazu a nastudované poznatky dostatečně využíval v průběhu řešení bakalářské práce. Zadání práce bylo splněno a dosažené výsledky jsou obsaženy v textu práce a také v přílohách na CD Způsob řešení daného úkolu svědčí o dobré úrovni znalostí studenta v oboru a zvolené řešení lze označit za správné. Kapitoly 1-3 jsou souborem nutných znalostí o problematice a představují teoretický úvod práce. Tyto kapitoly obsahují orientační popis velkého množství používaných metod detekce významných bodů v obraze. Snaha popsat tak velké množství metod vedla bohužel k značné povrchnosti popisu a s ohledem na další zpracování práce, kdy student využívá pouze několik metod, by bylo vhodnější se v textu teoretického úvodu více zaměřit na popis realizovaných metod na úkor popisu zbývajících metod. Student získané poznatky vhodně využil při realizaci práce popsané v kap. 4. Závěrečná kapitola 5 je věnována zhodnocení. Tato kapitola má dostatečný rozsah a obsahuje popis všech dosažených výsledků. Student se při řešení bakalářské práce nedopustil žádných podstatných chyb, které by snižovaly kvalitu výsledků práce. Z formálního hlediska je práce vhodně rozčleněna do dostatečného množství samostatných kapitol, které umožňují dobrou orientaci čtenáře v textu. Studentem navržené algoritmy jsou navíc graficky prezentovány pomocí vývojových diagramů. Všechny kapitoly mají dostatečný rozsah odpovídající jejich důležitosti. Text práce obsahuje akceptovatelné množství gramatických a syntaktických chyb. Přiložené CD obsahuje vytvořené algoritmy pro prostředí MATLAB určené ke zpracování obrazových dat a dále vstupní i zpracované videosoubory. Vzhledem k náročnosti úkolu, množství znalostí nutných k praktické realizaci a dosaženým výsledkům, mohu zodpovědně konstatovat, že předložená práce svědčí o bakalářských schopnostech studenta a práci doporučuji k obhajobě. Studentovi navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce C 37/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 12248