PAVLÍK, M. Vývoj agregátu obráběcího centra umožňující výrobu přímého a šikmého ozubení odvalovacím způsobem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student přistupoval k řešení diplomové práce velmi zodpovědně. Provedl kinematický návrh obrážecí jednotky, který na základě výpočtů a simulací rozpracoval do konstrukční podoby. Dosaženými výsledky prokázal svoji schopnost úspěšně řešit inženýrské úlohy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hänel, Thomas

Navrhovaná známka

eVSKP id 113129