PEXA, M. Změny antikorozního systému nemrznoucích teplonosných kapalin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotlík, Josef

Předkládaná diplomová práce se zabývá změnou vlastností aditivovaných nemrznoucích teplonosných kapalin používaných v reálném solárním systému. Cílem práce bylo vyhodnotit degradační změny definovaného média v závislosti na čase, ale zejména porovnat základní vlastnosti EG, PG a PDO jako východisko pro uvažovanou náhradu základní složky teplonosných kapalin a jejich aditiv. Diplomant se ve své práci soustředil na korozní účinky, fyzikálně - mechanické parametry, toxicitu a biodegrabilitu přičemž využíval zejména rešeršních údajů. Základní analýza byla provedena na Solarenu (PG). V budoucnu se předpokládá porovnání těchto dat s nově koncipovanou teplonosnou kapalinou na bázi PDO. Vzhledem k rozsahu a cílům předkládané práce byly zkušební metody použity relevantně. Naměřené výsledky jsou v souladu s teoretickými předpoklady. Závěry práce byly formulovány v zásadě zprávně. Praktickým důsledkem předkládané diplomové práce je návrh na změnu základní suroviny pro výrobu teplonosného média. V této části závěrů chybí další možná alternativní řešení a jejich srovnání. Na základě velmi rozsáhlé rešeršní práce jsem očekával rozsáhlejší diskuzi a to zejména v porovnání ekonomiky a vlivu na životní prostředí záměny jednotlivých médií. Postrádám zmínku o možných dopadech a porovnání dopadů na životní prostředí v případě úniku teplonosného média bezpečnostním ventilem do venkovního prostředí. Teoretické části a logickému členění předkládané diplomové práce v zásadě nelze nic vytknout. Diplomant pracoval samostatně, dokázal využít účelně poskytnutý experimentální čas. Prokázal schopnost rychlé orientace v oboru a schopnost maximálního využití nabytých teoretických znalostí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A Cíle diplomové práce byly splněny
Studium literatury a její zpracování A Studium literárních zdrojů a jejich zpracování je velmi dobré.
Využití poznatků z literatury A Využití literárních zdrojů je výborné. Autor se soustředil na relevantní zdroje a dokázala je kvalifikovaně využít.
Kvalita zpracování výsledků A Naměřené výsledky a zjištěná data byly zpracovány pečlivě a metodicky správně. Při neexistenci příslušných ISO normativů byly vhodně aplikovány normativy ASTM.
Interpretace výsledků, jejich diskuse C Vzhledem k rozsahu práce a použitých zkušebních metodách byla diskuze zaměřena na změnu fyzikálních parametrů teplonosného média.Vzhledem k rešeršní části práce mohla být diskuze pro formulaci závěrů z hlediska teorie rozsáhlejší.
Závěry práce a jejich formulace B Závěry jsou formulovány jednoznačně a odpovídají provedené diskuzi a zjištěným výsledkům. Praktickým výsledkem práce je návrh na možnou změnu receptury pro výrobu nové teplonosné kapaliny na bázi 1,3-propan diolu. Vzhledem k rešeršní části práce mohly být závěry z hlediska teorie rozsáhlejší. Vzhledem k rozsahu práce je návrh nové směsi pouze intuitivní a odpovídá sice zjištěnému stavu praxe, ale v takovém případě lze formulovat více alternativních řešení pro další směr výzkumu.
Využívání konzultací při řešení práce A Diplomant využíval velmi efektivně možnosti odborných konzultací a to, jak na půdě fakulty, tak i externí (spolupráce s Velvana a.s.)
Celkový přístup k řešení úkolů A Diplomant pracoval samostatně.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mastný,, Petr

Připomínky: - četný výskyt pravopisných chyb - předkládaná práce je rešerší literatury k dané problematice - postrádám větší podíl experimentální části - analýza teplonosných látek je provedena na běžně používaných směsích, chybí srovnání s navrhovanou teplonosnou látkou obsahující PDO - návrh nové směsi je pouze intuitivní (experimentální část pouze konstatuje fakt, že u současných směsí je určitý problém s inhibitory koroze mědi) - nesouhlasí odkazy v textu na některé obrázky a tabulky (str. 14 - odkaz na obr. 5, str. 15 a 16 - odkaz na obr. 6, str. 23 - tab. 3, str. 33 - tab. 4) - postrádám definovaný efekt při použití nové směsi na životnost a ekonomiku solárního systému

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 2586