KUBO, M. 3D CAD model figuríny člověka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Svída, David

Zadání výše uvedené bakalářské práce bylo obsáhlé a vyžadovalo úspěšné zvládnutí znalostí moderních 3D CAD programů pro vytvoření funkční parametrické figuríny člověka. K řešení bakalářské práce pan Miroslav Kubo přistupoval odpovědně, využíval konzultací a potřebných podkladů nutných k řešení. S jejich využitím pak dospěl k finální podobě figuríny člověka. Zároveň vytvořil soubor základních poloh, které se dají s výhodou použít při sestavování složitějších konstrukčních celků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ramík, Pavel

Bakalářská práce studenta Miroslava Kubo se zabývá vytvořením CAD modelu figuríny člověka. Student v práci postupoval účelně od rozboru rozměrů lidské postavy k vytváření jednotlivých částí figuríny a určení rozsahu pohybu jednotlivých kloubů. Postup vytvoření modelu od pánevní oblasti směrem k okrajovým částem těla se jeví jako odůvodněný, rovněž s nastavování polohy figuríny uvedené na str. 26-30 lze souhlasit, nicméně pro lepší přehlednost bych viděl jako vhodnější uspořádat jednotlivé úhly natočení (str. 29 a 30) po trojicích na jednotlivých řádcích (struktura odpovídající matici). Po formální stránce je práce na poměrně dobré úrovni, byť s drobnými nedostatky (např. Použitá literatura se dnes už uvádí jako Seznam použitých zdrojů). Náplň práce byla splněna v rozsahu daném zadáním, bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19638