DOSTÁL, P. Nové směry v konstrukci a výrobě forem pro voskové odlitky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zouhar, Jan

Student prokázal své znalosti z předešlého studia a dokázal je úspěšně aplikovat na nové problémy a metody, které si rychle osvojil. Práce přináší srovnání uvedených technologií, které doposud v literatuře i v technické praxi chybělo. Jaký předpokládáte vývoj uvedených metod z hlediska jejich konkurenceschopnosti?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Je zřejmé, že autor věnoval jejímu zpracování potřebnou pozornost. Po stránce grafické je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. V práci se vyskytují drobné gramatické chyby a překlepy. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že autor splnil zadání v plném rozsahu, a proto DOPORUČUJI diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12807