VÍTKOVÁ, L. Pasivní vzorkování polárních organických kontaminantů z vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Čáslavský, Josef

Diplomová práce byla zaměřena na využití pasivních vzorkovačů typu POCIS při sledování kontaminace životního prostředí a v jejím rámci byly získány první zkušenosti s tímto typem vzorkovačů na našem pracovišti. Diplomantka přistoupila k řešení zadaného diplomového úkolu odpovědně a aktivně, zpracovala literární rešerši zaměřenou na problematiku pasivního vzorkování a na jejím základě realizovala experimentální část. V oblasti praktické se projevila jako zručná experimentátorka, která úspěšně zvládla úskalí spojená s putováním po neprošlapaných stezkách, poněkud komplikovanější ale bylo zpracování získaných výsledků a zejména jejich diskuse. Proto její diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm velmi dobře / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace C
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mravcová, Ludmila

Studentka se ve svojí práci zabývá především metodami pasivního vzorkování, které velmi pěkně popsala v teoretické části. U popisu instrumentálních metod bych uvítala konkétní příklady analýz a i lepší popis relativně nové techniky dvojdimenzionální plynové chromatografie. Pro část praktickou pak byly zvoleny vzorkovače POCIS, které byly exponované na čistírně odpadních vod v Brně Modřicích. Jednotlivé pracovní postupy jsou vcelku srozumitelně popsány v experimentální části. Moje hlavní připomínky jsou ke kapitole Výsledky a diskuze. Studentka v této části vůbec nevysvětlila, proč byly zvoleny dané metody, proč se od nich nakonec upustilo. V zadání práce je napsané, že se měla zabývat především stanovené pesticidů. V tabulkách uvedených ve výsledcích je ale spoustu dalších látek. Chybí zde ale patřičný komentář, proč bylo nakonec přikročeno i k ke sledování těchto analytů. Celkově je tato kapitola spíše seznamem zjištěných sloučenin ve vzorcích, ale chybí jakýkoliv komentář a vysvětlení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické členění práce A
Splnění požadavků zadání B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 24436