RADOŠ, P. Šnekový dopravníku cementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Celkově je práce členěna logicky a přehledně. Při své práci autor využíval běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia. Práce obsahuje podrobný výpočet šnekového dopravníku včetně jeho pohonu. v práci se však p. Radoš nevyhnul některým drobným chybám, většinou však jen formálního charakteru. Po věcné stránce jsou příliš zjednodušeně spočtené radiální silové účinky na jedno ložisko. K výkresové dokumentaci nemám žádné připomínky Předložená práce má celkově velmi dobrou úroveň a je plně v souladu se zadáním. Pavel Radoš ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Malášek, Jiří

Práce má střední úroveň. Rovnice jsou méně čitelné. Některé popisy a vyjádření, např. ot.s-1 na str.22 jsou nevhodné. Pohonná jednotka NORD i spojka STROMAG představují vysokou cenu. Kapitola 5.1-kontrola pera je špatně. Na výkrese sestavy chybí připojovací rozměry kotvení a vstupní/výstupní příruby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 12251