NAVRÁTILOVÁ, L. Únavové vlastnosti jemnozrnné mědi připravené metodou ECAP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Pantělejev, Libor

Práce zabývající se aktuální problematikou vlivu středního napětí na únavovou životnost v oblasti ultrajemnozrnných materiálů je psaná jasně a srozumitelně, grafická úroveň je velmi dobrá. Značný počet citovaných prací svědčí o schopnosti autorky orientovat se v cizojazyčné literatuře. Konstatuji, že práce splnila požadavky kladené na diplomovou práci a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Němec, Karel

Studentka přistoupila k řešení zadaného tématu velmi zodpovědně a předkládaná práce je na vysoké odborné úrovni. Je psána čtivě a srozumitelně, bez překlepů a gramatických chyb. Jediným formálním nedostatkem je špatná kvalita některých obrázků. Celkově lze konstatovat, že práce svým rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na tento typ prací a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12268