HORNÍK, T. Technologie výroby plastové základny přístroje se svorkovnicí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kandus, Bohumil

Po odborné a grafické stránce je diplomová práce zpracována velmi hezky a přehledně, nad rámec zadání, včetně výkresové dokumentace nástroje na profesionální úrovni. Při vypracování diplomové práce byly využity současně dostupné možnosti a metody práce pro konstrukční činnost včetně počítačové analýzy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kebrle, Ondřej

Práce splňuje zadání v celém rozsahu. Diplomant využívá dostupné technické literatury, pracuje s výpočetními a simulačními programy v dané oblasti a v konstrukci nástroje používá vhodné normálie. Jistou chybou je zvolený typ materiálu s odolností proti nadměrnému teplu HB. Tuto chybu lze napravit použitím typu s upravenou odolností nadměrnému teplu, avšak se stejnými užitnými a zpracovatelskými vlastnostmi jako u zvoleného typu. Tuto chybu nepokládám za závažnou, protože volba materiálu spadá do odbornosti elektrotechnologa (nikoliv strojaře). Ve vzorci pro výpočet plastikační kapacity stroje je dle mého názoru chyba ve výpočtu (str. 46). Diplomantu doporučuji postgraduální studium, zaměřené na plasty.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50420