KALINOVÁ, H. Vliv mineralizátorů na šířku intervalu slinování a fázové transformace v soustavě Li2O-Al2O3-SiO2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Petr

Diplomantka Helena Krejčová přistupovala k řešení své diplomové práce s názvem "Vliv mineralizátorů na šířku intervalu slinování a fázové transformace v soustavě Li2O-Al2O3-SiO2" zodpovědně. Svědomitě si plnila své povinnosti. Při práci v laboratoři prokázala značnou manuální zručnost a rozsáhlé odborné znalosti. Helena Krejčová přistupovala k řešení zadání diplomové práce tvůrčím způsobem a z provedených experimentů dokázala vyvodit odpovídající závěry, proto ji hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Opravil, Tomáš

Diplomová práce je napsaná srozumitelně a výsledky jsou přehledně a logicky zpracovány a zařazeny. Při práci bylo provedeno velké množství časově náročných analýz a to jak z hlediska náročnosti instrumentace, či vyhodnocování naměřených dat. Slečna Krejčová prokázala, že se umí pohybovat v laboratoři a následně naměřené výsledky zpracovat a vhodně interpretovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 2558