KRAUS, D. Inerciální jednotka pro mobilní robotiku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vejlupek, Josef

Student pracoval velmi samostatně a požadavky zadání naplnil. Pouze bod 4 byl po dohodě s vedoucím práce mírně "ošizen" proti původnímu plánu, kdy jsme chtěli využít průmyslový manipulátor, který se nám ovšem nepodařilo včas spolehlivě sprovoznit (což nebylo prací pana Krause, ale mne jako vedoucího). Nakonec byly algoritmy testovány pouze na jednoduchém přípravku, což ovšem vžádném případě nesnižuje hodotu či přínos práce jako takové. Jednalo se o téma náročné a rozsáhlé. Student prokázal svoje schopnosti orientovat se v technických popisech, zvládl nastudovat a pochopit několik pokročilých algortimů, které následně i zvládl využít. Dále vytvořil bloky simulující reálné senzory, které umožňují spolu se SimMechanics vývoj a zkoušení modelů se simulovanými daty tak jak vypadají z reálných senzorů, což je značným přínosem pro další práci v této oblasti. Práci považuji za velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lamberský, Vojtěch

Rešeršní část práce p. Krause shrnuje vlastnosti snímačů používaných k určení polohy létajících strojů a základní metody používané pro zpracování měřeného signálu. Z této části lze snadno získat základní představu o problémech v tomto oboru a metodách jejich řešení. V hlavní části práce je vytvořen matematický model simulující chování senzorů. Dále je otestována funkce algoritmu pro určení polohy používajícího data ze senzoru ADIS a implementovaném v procesoru dsPIC. Díky naměřeným datům a popsanému postupu lze snadno odhadnout, jak náročná je komunikace s měřícím zařízením a jak přesně s ním lze určit polohu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50442