WINKLER, M. Vliv polohy zesíleného štěrbinového sacího nástavce nad pracovním stolem na účinnost odsávání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavelek, Milan

Diplomant pracoval na svém zadání od poloviny pátého ročníku. Provedl literární rešerši, ve které se zeširoka zaměřil nejen na sací nástavce a měření plynných škodlivin, ale i obecně na problematiku větrání a pohody prostředí. Podílel se na rozsáhlém výzkumu sacích nástavců, kde pomocí metody stopového plynu proměřoval účinnost odsávání zesíleného štěrbinového sacího nástavce umístěného ve dvou výškách nad pracovním stolem. Měření prováděl při dané rychlosti v odsávací štěrbině a čtyřech různých poměrech průtokových hybností přiváděného a odsávaného vzduchu. Následně se zabýval zpracováním výsledků měření a nejistotami měření. Požadované cíle byly splněny, diplomová práce je psána pečlivě a má dobrou grafickou úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pech, Ondřej

Cílem předložené diplomové práce bylo pomocí metody stopového plynu proměřit účinnost štěrbinového zesíleného sacího nástavce umístěného v několika různých výškách nad pracovním stolem při čtyřech různých poměrech průtokových hybností přiváděného a odsávaného vzduchu. A stanovit nejistoty měření. V úvodní části diplomové práce se autor věnuje kvalitě vnitřního prostředí. Následující kapitola obsahuje základní přehled větracích systémů, která přechází do kapitoly blíže popisující zesílený sací nástavce. Pátá kapitola je věnována měření plynných škodlivin a také metodě stopového plynu využité pro měření účinnosti odsávání v této práci. Následující kapitola popisuje použité experimentální zařízení. V sedmé kapitole jsou uvedeny používané vzorce při měření, měřící síť a výsledky měření pomocí ploch konstantní účinnosti v poměrovém souřadnicovém systému k šířce odsávací štěrbiny. Osmá kapitola obsahuje nejistoty měření a také grafy s četnostmi nejistot měření účinnosti odsávání. Dále v přílohách práce jsou tabulky naměřených a vypočtených hodnot. Grafické zpracování je na úrovni odpovídající diplomové práci. V práci jsou u obrázku 5.2 na straně 30 použity anglické popisy. V obrázku 5.3 na straně 31 přebývá označení „a)“ které je díky použití jednoho obrázku nepotřebné. Na straně 38 je prohozen rozsah převodníku tlaku na přívodní větvi a na přívodu stopového plynu, oproti straně 57. U koncentrací na stranách 45 a 46 je uvedena špatná jednotka „[%]“ místo „[ppm]”, uvedené v seznamu použitých označení a jednotek. V obrázcích (schématech) 7.1 a 7.2 na stranách 47 a 48 neodpovídá rozměr stolu rozměru měřící sítě, čímž se čtenář může milně domnívat, že měřící síť má mnohem méně bodů. Rozměr odsávací štěrbiny v obr. 7.3-7.10 je dvojnásobný oproti skutečnosti. V druhém odstavci na straně 53 chybí slovo „stolu“. V kapitole 8.2.1 na straně 56 má být t s indexem 2př místo 1př ve větě „… teplotu přiváděného vzduchu v ústí štěrbinové vyústky t s indexem 2př … “. Práci hodnotím kladně, cíle zadání byly splněny v celém rozsahu, a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50445