SKANDEROVÁ, V. Analýza rychlosti cyklistů ve věkové kategorii 4 až 10 let [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, Albert

Práce svým obsahem i rozsahem odpovídá požadavkům na tento typ VŠKP. Cíle práce, stanovené v zadání, byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Hlavní cíl práce, tj. aalýza rychlosti dětských cyklistů dané věkové kategorie byl splněn.
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část obsahuje informace o historii vývoje jízdních kol, jejich kontrukci, platné legislativě, upravující jejich použití, o nehodovasti cyklistů a řešení těchto nehod a v nespolední řadě i o dopravní výchově dětí.
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Praktická část zahrnuje rozsáhlé měření rychlosti a zpomalení dětských cyklistů včetně vyhodnocení. Vytknout lze snad jen ne zcela vhodnou metodu měření brzdného zpomalení.
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň diplomové práce A Po odborné úrovni práce odpovídá nárokům, kladeným na diplomové práce.
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přínos pro praktické i teoretické využití A Výsledky provedených měření jsou rozhodně přínosem pro soudně inženýrskou praxi.
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Práce s literaturou odpovídá požadavkům, kladeným na tento typ VŠKP.
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Po formální stránce odpovídá požadavkům na diplomové práce.
A

Posudek oponenta

Semela, Marek

Práce významně rozšiřuje poznatky z oblasti pohybu dětí na jízdních kolech. Splnila kladené cíle.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná jazyková úroveň B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Obtížnost a správnost řešení B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přínos pro praktické i teoretické využití A
A

eVSKP id 49096