ZDVIHALOVÁ, M. Design gramofonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Design gramofonu je zpracován s invenčním přístupem a zároveň tvarově vyváženě a vizuálně čistě. Je pouze otázkou, zda konečné barevné řešení je tou nejoptimálnější variantou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sládek, Josef

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů - A. Jedná se o tvarově promyšlenou, asymetrickou koncepci, která vizuálně podporuje vlastní funkci. Částečné odhalení nosného talíře v přední části a snižující se ramena, která jej obepínají, jsou kompozičně nosné principy. Diskutabilní mohou být výškové proporce, které jsou více než dostačující. Připomínku bych měl k tvaru ramínka v půdorysném pohledu, který dogmaticky kopíruje vnější siluetu přístroje. Ve zvoleném odstínu šedé barvy (na modelu) výrazný tvar poněkud zaniká, rovněž nesouhlasím s názorem autorky, že jednotná bílá barva pro talíř i tělo je nevhodná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 50439