URBAN, J. REDUKCE DYNAMIKY SIGNÁLU V SYSTÉMECH S ORTOGONÁLNÍM FREKVENČNÍM MULTIPLEXEM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Maršálek, Roman

Pan Ing. Josef Urban nastoupil k doktorskému studiu k 1.9. 2006. Svoji disertační práci podal k obhajobě v řádném termínu, po třech letech studia. Ing. Josef Urban prokázal během svého působení na UREL FEKT VUT v Brně schopnost samostatně vědecky pracovat. Během doktorského studia byl platným členem výzkumných projektů GAČR a to jak standardních, tak doktorských. Jeho publikační činnost svědčí o schopnosti přinášet nové vědecké poznatky. Ing. Urban se také zapojil do výukového procesu, vedl cvičení v předmětech Rádiové a mobilní komunikace a Systémy mobilních komunikací. Vedl také několik semestrálních projektů. Doktorandská práce Ing. Josefa Urbana je zaměřená na aktuální problematiku redukce PAPR v komunikačních systémech s více nosnými. Byla zpracována pečlivě, s použitím aktuální odborné literatury. Přínos práce je především v návrhu možné kombinace metod založených na ořezání a více reprezentacích signálu. Do metod založených na ořezání signálu byly doktorandem začleněny a analyzovány různé přístupy pro omezení zkreslení bodů v IQ rovině. Orientačně byl také stanoven přínos spočívající v redukci výpočetní náročnosti výsledné kombinace. Na závěr byla provedena analýza možnosti použití uvedených metod v systémech s diametrálně odlišnými parametry (fixed WiMAX/DVB-T2). Jsem přesvědčen, že Ing. Josef Urban prokázal předpoklady pro samostatnou vědeckou i pedagogickou práci a že splňuje všechny požadavky, kladené na absolventa doktorského studijního programu. . Předloženou disertační práci proto doporučuji k obhajobě a po úspěšném obhájení doporučuji panu Ing. Josefu Urbanovi udělit titul Ph.D. v oboru Elektronika a sdělovací technika

Posudek oponenta

Lúč, Andrej

Posudek pouze v písemné podobě, založen ve spise doktoranda na vědeckém oddělení FEKT VUT v Brně.

Galajda,, Pavol

Posudek pouze v písemné podobě, založen ve spise doktoranda na vědeckém oddělení FEKT VUT v Brně.

eVSKP id 26069