BENÍČKOVÁ, R. Vinný mošt a jeho změny během kvasného procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vránová, Dana

Studentka se ve své bakalářské práci věnovala sledování vybraných chemických parametrů během kvasného procesu vinných moštů získaných různým způsobem pěstování. Pozitivně hodnotím aktivní, pečlivou a samostatnou práci studentky i zpracování a interpretaci získaných výsledků, ke kterému použila znalostí získaných rešerší i během studia. Doporučuji práci k obhajobě a hodnotím výborně A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vespalcová, Milena

Předložená bakalářská práce Romany Beníčkové porovnává vybrané charakteristiky kvasících moštů z ekologické a integrované vinice. Práce je přehledná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. V teoretické části jsou stručně popsány všechny výchozí a nezbytné informace podstatné pro zadané téma. Tato část mohla být, dle mého názoru, ještě propracovanější. V odborném textu je zvykem číslovat odkazy na informační zdroje od jedničky plynuje s textem, tzn. na str. 8, na konci prvního odstavce by mělo být uvedeno [1, 2]. Výsledky analýz jsou uvedeny v obsažných tabulkách, doplněny instruktivními grafy a na konci každé kapitoly komentovány. V závěru práce jsou stěžejní dosažené výsledky srovnány s hodnotami předešlého roku a na rozdílech ukázán vliv počasí na kvalitu hroznů. S uvedenými závěry lze souhlasit. Po formální stránce práce obsahuje menší množství nepřesných či neobratných vyjádření. Celkově však působí propracovaně a pečlivě. Posuzovanou bakalářskou práci posluchačky Beníčkové doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně - A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50467