HUDE, P. Městská knihovna v Přerově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Autor si lokalitu vybral na základě poměrně rozsáhlých společných typologických i urbanistických analýz, na kterých se spolu s ostatními studenty podílel. Přímočarý a jednoduchý koncept, který zároveň řeší urbanistické souvislosti i vlastní uspořádání a objem stavby knihovny, je hlavní předností této práce. Přes značnou komplexnost takového konceptu, který generuje poměrně složité prostorové a konstrukční návaznosti, se autorovi podařilo zachovat jeho přesvědčivost a podpořit ji v řešení dispozic i celkovém uspořádání vnitřních prosotor knihovny, které navazují na okolí tam, kde je to žádoucí, jsou velkorysé kde to je u stavby podobného významu očekáváno a přiměřeně uzavřené tam, kde to vyžaduje logika provozu veřejné městské knihovny. Za největší slabinu považuji pak až téměř banální řešení vnější formy, ať už hlavní haly/atria nebo jednotlivých částí knihovny, které ve své schematičnosti není v rovnováze s celkovým promyšleným uspořádáním provozů a prostorů. Naštěstí alespoň zákresy do fotografií tuto schematičnost více konkretizují a přesvědčivěji prezentují vnější vzhled knihovny a její začlenění do okolí. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B/89.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 80 běžný přístup, dostatečně sebevědomý a cílevědomý
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Pechman, Tomáš

Urbanistický návrh citlivým způsobem reaguje na prostorové a provozní možnosti dané lokality a nenásilným způsobem se začleňuje do území. Vlastní architektonický návrh má na první pohled složitý, přesto přesvědčivý a promyšlený koncept s jednoznačně definovanými provozními celky, které se propisují do vzhledu a tvaru objektu. Práce autora dokládá jeho schopnost plně se uplatnit v profesi architekta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Návrh citlivým způsobem reaguje na prostorové a provozní možnosti dané lokality. Nenásilným způsobem se začleňuje do území, ve kterém se na jednom místě potkává více různých funkčních vazeb (pěší tranzit, automobilová doprava, nábřežní promenáda atd.). A / 96
Architektonické řešení A Návrh má na první pohled složitý, přesto přesvědčivý a promyšlený koncept s jednoznačně definovanými provozními celky, které se propisují do vzhledu a tvaru objektu. Forma řešení fasád svým jednotným řešením mírně popírá vlastní koncept, který nabízí daleko větší potenciál. A / 93
Provozní řešení A Návrh dispozice se dokázal vyrovnat s prostorově a tvarově složitým konceptem. Přirozeně propojuje funkci knihovny s dalšími nepřímými provozy (knihkupectví, výstavní prostory, přednáškový sál, kavárna atd.) Tyto provozy jsou v rámci dispozice jednoznačně definovány a jsou za určitých podmínek schopny fungovat odděleně, aniž by rušily chod knihovny. Vzhledem k avizovanému záplavovému území, ve kterém objekt stojí, není vhodné provozní technologii objektu umisťovat do suterénu. A / 95
Technicko konstrukční řešení B Konstrukční řešení je bez výhrad. Vzhledem k nutnosti uměle větrat celý objekt, se jeví velikost technologie VZT a její možné rozvody v dispozicích jako nedostatečné (např. výška podhledů), tyto prostorové nároky technologie mohou výrazněji ovlivnit takto složitý koncept. B / 84
Formální úroveň A Graficky je zpracování na velmi dobré úrovni. A / 91
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 51514