LIŠKUTÍNOVÁ, H. Městská knihovna v Přerově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Přístup studentky byl aktivní a samostatný, s účastí na konzultacích i společné analytické části. Navrhovaný koncept městské knihovny jako soliteru v parku s výrazným objemovým a konstrukčním řešením je legitimní, jednoduchým a zároveň účinným způsobem definuje hlavní vstup do knihovny a zároveň průchod parkem v křížení hmot stavby. Výrazný koncept je podpořen zejména přehlednou hlavní čítarnou s dobře definovanou významnou pozicí nad úrovní parku i nad servisními provozy stavby. Takto dobře definovaný koncept objemů, provozů i dispozičního řešení v menší míře poněkud oslabuje utilitární "stavební" řešení hlavní konstrukce. Pravděpodobně zavádějící je perspektivní zobrazení stavby z prostoru kruhového objezdu. Zpracování diplomové práce předcházela rozsáhlá analytická část „strategie pro knihovnu“, autoři Holas, Liškutínová, Stehlík, Steuer, Sojáková, Šafář, 2012, 159 stran

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 aktivní,
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Joura, Ivo

Hodnocený návrh je vcelku originálně řešený, s vyváženou úrovní prezentace

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Členitá hmota domu, spolu se zvoleným umístěním “funguje” a spolu s novou organizací parku je celkově přijatelným řešením v daném (slovy autorky: chaotickém) prostředí.
Architektonické řešení B Originálně působí figura objektu i vrchní “kláda” s technicistním výrazem. “Vnější” fasády 1.np působí poněkud uzavřeně vůči okolnímu parku.
Provozní řešení B Vybrané místnosti (jejich velikost, detail zařízení) působí poněkud nahodile – například šatny zaměstnanců v 1.np.
Technicko konstrukční řešení B Snad jen příliš schématické zpracování detailů
Formální úroveň B Prezentace po formální stránce je uspokojivá. Například výkresy půdorysů a řezů mohly být více kultivované. Totéž platí i o vizualizacích.
Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 51506